Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 28, 2020

Social Media

ศูนย์ผลิตรายการรังสิต

 หัวหน้าศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา  

                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                           นายกิตติพงษ์   เปี่ยมปฎิภาณ                                                     


ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา  (รังสิต)  มีชื่อย่อว่า ศทศ.  ตั้งอยู่บนเลขที่ 10/2 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 เป็นหน่วยงานหนึ่งของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ภารกิจสำคัญคือ การจัดผลิตเผยแพร่และพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อส่ง เสริมการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งให้บริการในการผลิตรายการโทรทัศน์  เพื่อการศึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานเครือข่ายอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) สถานีวิทยุโทรทัศน์อื่นๆ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผ่านสื่อรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งให้ความรู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์และการผลิตรายการแก่หน่วยงานเครือข่าย

ปัจจุบันศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นที่ 13 ไร่ 2 งาน เป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงาน ห้องผลิตรายการโทรทัศน์ (Studio) ห้องตัดต่อรายการโทรทัศน์ (Edit) ห้องประชุมขนาดต่างๆ มีชุดถ่ายทำรายการโทรทัศน์นอกสถานที่แบบกล้องเดี่ยว (ENG) และแบบหลายกล้อง (EFP) ดังนั้น เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนและการให้บริการหน่วยงานภายนอกที่มีความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์เพื่อการผลิตหรือเพื่อการตัดต่อรายการโทรทัศน์ กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เปิดบริการห้องบันทึกรายการ ห้องตัดต่อรายการให้กับบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการได้ด้วย

การบริหารจัดการหน่วยงาน

1. การบริหารงาน (Management)ให้ความสำคัญกับ
การทำงานที่เป็นระบบ (System) มีความยืดหยุ่นกรอบการทำงานชัดเจนเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนด
- การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้บุคลากรรับทราบข้อมูลไปพร้อมๆกัน โดยจัดประชุมศูนย์ฯ ทุก 2-3 เดือนดูแลการรับส่งหนังสือระหว่าง ศท. กับ ศทศ.ระบบโทรศัพท์ภายในปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์แผ่นพับศูนย์ฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ บนถนนหลวงประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของ ศท.และการจัดทำระบบการประชุมทางไกลระหว่าง ศท. กับ ศทศ.
- การจัดทำแผนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการพัฒนาศูนย์ผลิตฯ (รังสิต)ทั้งแผนการพัฒนาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างแผนการพัฒนาบุคลากรแผนป้องกันน้ำท่วมแผนการประหยัดพลังงาน ฯลฯรวมทั้งการจัดทำ 5 ส และการจัดทำระบบ KM
- การพัฒนาฐานข้อมูล การพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์ผลิตฯ (รังสิต) และการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตรายการโทรทัศน์ระหว่าง ศท. กับ ศทศ.
- การบริหารเรื่องสำคัญๆ อาทิระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่การใช้ศักยภาพของศูนย์ผลิตฯ (รังสิต)ให้เต็มประสิทธิภาพและระบบซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ฯลฯเป็นต้น

2. บุคลากร (Man) ให้ความสำคัญกับ
- การทำงานเป็นทีม มีการมอบหมายความรับผิดชอบทั้งหัวหน้าฝ่าย/เจ้าหน้าที่ทุกคน
- การสร้างคนพัฒนาคนเพื่อการโปรโมทคนทำงานที่มีศักยภาพสูงให้ขึ้นเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารต่อไป
- การจัดทำรายละเอียดของงาน (Job description : JD) ของบุคลากรแต่ละคนเพื่อให้ทราบขอบข่ายของงานที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบ
- แผนพัฒนาบุคลากรแต่ละคน อาทิการพัฒนาด้านภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์ ฯลฯเป็นต้น
- ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานของบุคลากรทุกคน  และการพิจารณาความดีความชอบขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (พฤติกรรมหน้าที่หลักและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ)

3. งบประมาณ (Money) ให้ความสำคัญกับ
- การจัดทำแผนของบประมาณรายปี ทั้งแผนเร่งด่วนและแผนระยะยาว (3-5 ปี) โดยเฉพาะการจัดทำคำของบประมาณปี 2557 ทั้งงบปกติเพื่อการผลิตรายการโทรทัศน์ และงบลงทุนด้านครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- การจัดหางบประมาณของปี 2556 ที่เป็นงบเหลือจ่ายปลายปีเพื่อการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ผลิตฯ (รังสิต)ที่มีปัญหาฝนตกและมีน้ำรั่วซึมจากหลังคาหยดลงใส่เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ทำให้เกิดความเสียหาย

4. วัสดุอุปกรณ์ (Material)ให้ความสำคัญกับ
- ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์ผลิตฯ (รังสิต) โดยการสำรวจศักยภาพของหน่วยงานว่ามีห้องผลิตรายการห้องตัดต่อรายการเครื่องมืออุปกรณ์จำนวนเท่าใด ฯลฯและพื้นที่โดยรอบ (บนพื้นที่ 13 ไร่ 2 งาน)
- การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์บางส่วนของ 357 ล้าน และครุภัณฑ์งบ 181 ล้านเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
- การสำรวจอุปกรณ์เก่าที่ชำรุดเสียหายเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานเพื่อจำหน่วยโดยการขายทอดตลาดและเพื่อการบริจาคเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
- ระบบการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆห้องผลิตรายการ
ห้องตัดต่อรายการห้องประชุม ฯลฯเพื่อรวบรวมชั่วโมงการใช้งานในแต่ละไตรมาส และแต่ละปีงบประมาณ
- การจัดทำแผนพัฒนาครุภัณฑ์ในระยะยาว (แผน 3 - 5 ปี) ไว้ล่วงหน้าเพื่อการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมและการซ่อมบำรุงเป็นต้น
- การจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและแผนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ห้องผลิตรายการ ห้องตัดต่อรายการ ฯลฯในแต่ละไตรมาสเพื่อให้การใช้งานและการบริการหน่วยงานเครือข่ายภายนอกเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- การใช้เครื่องมือสร้างฉากเสมือนจริง (Virtual Studio Set) ในการผลิตรายการโทรทัศน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นอกเหนือจากเรื่องของการจัดการคนเงินและอุปกรณ์แล้วอาคารสถานที่ก็มีความสำคัญโดยบริหารจัดการห้องทำงานต่างๆภายในอาคารศูนย์ผลิตฯ (รังสิต)ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามตามหลัก 5 ส และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงานให้ดูสวยงามร่มรื่นน่าอยู่น่าอาศัยเพื่อขวัญกำลังใจของบุคลากรทุกคน
                                                                                                          
                                                                                     

 

ประวัติความเป็นมาของศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาโดยย่อ มีจุดเริ่มต้นมาจากโครงการพัฒนาศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อ การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ (ระหว่างปี พ.ศ. 2529-2532) และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2536 ด้วยงบประมาณโครงการ จำนวน 447,926,277 บาท มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการเต็มรูปแบบ กล่าวคือ มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์และบุคลากร โดยกำหนดให้มีการสร้างหน่วยงานใหม่มีชื่อว่า “ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา” ตั้งอยู่ ณ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตและมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามโครงการประกอบด้วยอาคารสำนักงาน ห้องผลิตรายการ ห้องประชุม ห้องอบรม อาคารหอพักและโรงอาหารสำหรับผู้เข้าอบรม และสถานที่อื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ผลิตและศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านรายการ โทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วิกฤต เศรษฐกิจในช่วงปลายปี พ.ศ. 2540  มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ กล่าวคือ มีการลดค่าเงินบาท ทำให้อุปกรณ์การผลิตรายการที่จำเป็นมีราคาเพิ่มขึ้นมาก จึงต้องปรับปรุงแผนการจัดซื้ออุปกรณ์และรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณของรัฐบาล ทำให้โครงการต้องมีการปรับลดงบเพื่อการก่อสร้างอาคารหอพักและโรงอาหารที่ใช้ รองรับการเป็นศูนย์ฝึกอบรมของกระทรวงลง ให้มีงบประมาณเพื่อการก่อสร้างที่จำเป็นเท่านั้น การดำเนินงานเพื่อการก่อสร้างอาคารและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ดำเนินการแล้วเสร็จและเริ่มผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จึงนับเป็นศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ฯ ที่สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี ประกอบกับในปีงบประมาณ 2553-2554 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการไทยเข้ม แข็งเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์การผลิตรายการ ส่งผลให้ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาได้รับการจัดสรร เงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ digital จากงบประมาณบางส่วนของโครงการ 357 ล้าน และ งบประมาณโครงการ 181 ล้าน ดังกล่าว จึงทำให้มีศักยภาพในการให้บริการด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาแก่ หน่วยงานภายในและหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ออกประกาศเรื่อง อัตราค่าบริการห้องบันทึกรายการ ห้องตัดต่อ ห้องประชุม และสื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าบริการห้องบันทึกรายการโทรทัศน์
                บันทึกรายการในสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์พื้นฐาน ผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดเตรียมวัสดุรายการมาเอง

ห้องสตูดิโอ เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 16.30-19.30 น. เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป
1.ขนาด 110 ตร.เมตร 15,000.-  8,000.- ชั่วโมงละ 2,000.-
2.ขนาด 120 ตร.เมตร  17,000.-  9,000.- ชั่วโมงละ 2,000.-
3.ขนาด 150 ตร.เมตร 20,000.-  10,000.- ชั่วโมงละ 2,500.-
4.ขนาด 350 ตร.เมตร 25,000.- 15,000.- ชั่วโมงละ 3,000.-

 หมายเหตุ      1. ทุกห้องมีกล้องสำหรับบริการ 3 ตัว
                   2. ในกรณีใช้บริการไม่เกิน 3 ชั่วโมง คิดค่าบริการดังนี้
                        -  สตูดิโอขนาด 110-150 ตร.เมตร คิดค่าบริการ 9,000 บาท
                        -  สตูดิโอขนาด 350 ตร.เมตร คิดค่าบริการ 15,000  บาท

2. ค่าบริการห้องตัดต่อ

รายละเอียด เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
ห้อง Non Linear ชั่วโมงละ 400 บาท ชั่วโมงละ 600 บาท
ห้องเช็คเทป ชั่วโมงละ 100 บาท ชั่วโมงละ 200 บาท


3. ค่าบริการห้องบันทึกเสียงรายการวิทยุ

   
    อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 700 บาท (ในวันเวลาราชการ)

4. ค่าบริการเช่าสื่อรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา


ความยาว

ระยะเวลาการออกอากาศ
ภายใน 1 ปี ภายใน 2 ปี ภายใน 3-5 ปี
1 - 10 นาที 3,000 บาท/ตอน 4,000 บาท/ตอน 5,000 บาท/ตอน
10 นาทีขึ้นไป 4,000 บาท/ตอน 5,000 บาท/ตอน 6,000 บาท/ตอน

5.  ค่าบริการเช่าสื่อรายการวิทยุเพื่อการศึกษา
      ความยาว  30  นาที ออกอากาศได้ภายใน  1  ปี ค่าบริการ  3,000  บาทต่อตอน
  
6. ค่าบริการห้องประชุม
    6.1  ห้องประชุม ขนาดใหญ่ 80 - 100 คน
         -  ประชุมเต็มวัน       อัตราวันละ 4,000 บาท
         -  ประชุมครึ่งวัน       อัตราวันละ 2,500 บาท
   6.2  ห้องประชุม ขนาดกลาง 35 - 50 คน
         -  ประชุมเต็มวัน       อัตราวันละ 3,000 บาท
         -  ประชุมครึ่งวัน       อัตราวันละ 2,000 บาท
   6.3  ห้องประชุม ขนาดเล็ก 15 - 20 คน
         -  ประชุมเต็มวัน       อัตราวันละ 2,000 บาท
         -  ประชุมครึ่งวัน       อัตราวันละ 1,000 บาท
       ในกรณีใช้บริการนอกเวลาราชการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หลังเวลา 16.30 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้า หน้าที่ชั่วโมงละ  200 บาทต่อคน
       เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่บุคคลหรือหน่วยงานใดที่สนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการ ได้ที่ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา โทรศัพท์ 0 2577 7111-5 ต่อ 2010 หรือ 1020 หรือโทรศัพท์/โทรสาร 0 2577 7117 ได้ในเวลาราชการ 
        นอกจากนี้ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา ยังยินดีให้บริการศึกษาดูงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของ หน่วยงานต่างๆ และยินดีรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อการฝึกฝนความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สามารถติดต่อเพื่อขอศึกษาดูงานหรือการฝึกงานของนักศึกษาได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 0 2354 5730-40 โทรสาร 0 2354 5741 ในวันเวลาราชการ
                    
                                                                                                                

 

e a10  
P32 P33  
 P44  P45  
 P46  P47  
 P48  P49  

 P50

 

 P51

 
P53 P55

 

P68

P70
P72

P73

 

P75 P76
P74 P78
P80 P82
P84 P85
P87 a10
IMG 6338IMG 6564 IMG 6393IMG 6563
IMG 6578  P77
   

 

       

       

       

      

    

    

    

 

 

 

Hot Link

  • qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

     

     

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments