Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 28, 2020

Social Media

การฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง

  รายการชีวิตเลือกได้  

พบกับคุณภคอร สายพันธ์ หัวหน้างานกายภาพบำบัด ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รายการโทรทัศน์ชุดนี้ เคยได้รับการพิจารณาจากทางสถานีทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (TPBS)  นำรายการแพร่ภาพออกอากาศ เพื่อนำเสนอเรื่องราวของคนพิการ  รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยฟื้นฟูหรือพัฒนาสมรรถภาพคนพิการให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ รายการยังสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนพิการและบุคคลทั่วไป  เพื่อให้สังคมยอมรับและให้โอกาสกับคนพิการต่อไป 

คลิกเพื่อรับชม http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=television-1735

 

 

Hot Link

  • qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

     

     

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments