Print this page

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

Written by  Jul 18, 2018

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  ETV

จำนวน 17 ตอน

การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่อภาษาต่างประเทศ

เป็นการฝึกพูดฟังภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

คลิกเพื่อรับชมรายการ

Last modified on Friday, 02 November 2018 13:45