Print this page

English Plaza

Written by  Aug 03, 2018

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  ETV

จำนวน 14 ตอน

การศึกษาตามอัธยาศัย รายการสื่อภาษาต่างประเทศ

เป็นการฝึกพูดฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ 

คลิกเพื่อรับชมรายการ

Last modified on Friday, 02 November 2018 13:44