Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 28, 2020

Social Media

รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "รถเข็นปรับยืนศิริราช"

Written by  Aug 03, 2018

รายการชีวิตเลือกได้  ตอน "รถเข็นปรับยืนศิริราช" พบกับ รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก นพ.ชลเวช ชวศิริ หัวหน้าศูนย์ผู้บาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิดส์ และกายภาพบำบัด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

รายการโทรทัศน์ชุดนี้ เคยได้รับการพิจารณาจากทางสถานีทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (Thai PBS)  นำรายการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อนำเสนอเรื่องราวของคนพิการ  รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยฟื้นฟูหรือพัฒนาสมรรถภาพคนพิการให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ รายการยังสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนพิการและบุคคลทั่วไป  เพื่อให้สังคมยอมรับและให้โอกาสกับคนพิการต่อไป

ภาพประกอบรายการโทรทัศน์รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "รถเข็นปรับยืนศิริราช"

 

ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
 
Last modified on Friday, 03 August 2018 14:56

Hot Link

  • qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

     

     

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments