Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 17, 2019

Social Media

คุรุสภาเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วม "งานประชุมวิชาการของคุรุสภา" ประจำปี 2561

Written by  Aug 06, 2018

คุรุสภาเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วม "งานประชุมวิชาการของคุรุสภา" ประจำปี 2561 เรื่อง "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : พลังครูขับเคลื่อนการศึกษาไทย"  

1. รับสมัครผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา จำนวน 1,000 คน และ “ที่นั่งสำรอง” จำนวน 100 คน

2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการลงทะเบียน เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

3. เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนในระบบด้วยว่าลงทะเบียน สำเร็จหรือไม่ (ตรวจสอบได้หลังจากที่การสมัครได้รับการยืนยันแล้วโดยการใช้เลขที่บัตรประชาชน)

4. ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัครที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว เพื่อนำมายืนยันในวันลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ใบสมัครที่สมบูรณ์จะต้องมีเลขที่ใบสมัครที่มุมบนด้านขวาของใบสมัคร)

5. กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมประชุมทางวิชาการได้ ตามวันเวลาที่กำหนด กรุณาแจ้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 0-2280-6366 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หากพ้นกำหนดแล้วจะถือว่าท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วในปีนี้ แต่ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่แจ้งให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาตามระยะเวลาที่กำหนด

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภาในปีต่อไป

6. ผู้สมัคร “ที่นั่งสำรอง” (ลำดับที่ 1,001 - 1,100) จะได้สิทธิ์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ก็ต่อเมื่อมีผู้สมัครในลำดับที่ 1 - 1,000 แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมประชุมกับทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแล้ว โดยผู้สมัคร “ที่นั่งสำรอง” จะได้รับสิทธิ์ตามลำดับการลงทะเบียน

7. ผู้ที่ลงทะเบียนแบบ “สำรองที่นั่ง ลำดับที่ 1,001 - 1,100” โปรดตรวจสอบสิทธิ์ของท่านอีกครั้ง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา

8. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมก็ต่อเมื่อเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมในแต่ละวัน

โปรดนำบัตรประชาชนมาด้วยเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมและเก็บข้อมูลประกอบการออกเกียรติบัตร 9. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามที่คุรุสภากำหนด

จะสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์เกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561 ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภาได้ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments