Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 17, 2019

Social Media

เสมา 1 สั่งรื้อเครือข่ายซ่อม “ยูนิเน็ต”

Written by  Aug 14, 2018

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนได้ประชุมเรื่องการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ของระบบยูนิเน็ต (Uninet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งที่ประชุมได้หารือในประเด็นระบบการซ่อมบำรุงรักษา เพราะเครือข่ายยูนิเน็ต มีการใช้งานมายาวนานตั้งแต่ปี 2539 รวมแล้วประมาณ 20 ปี อีกทั้งเครือข่ายดังกล่าวเป็นเครือข่ายใหญ่ แต่การดำเนินการเรื่องระบบดูแลรักษายังไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร โดยการใช้งานเครือข่ายยูนิเน็ตก็มีทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัย แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้น เราพบว่าโรงเรียนยังไม่มีระบบดูแลซ่อมบำรุงการใช้งาน และงบประมาณในส่วนนี้ต้องใช้เงินซ่อมบำรุงจากมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่ง ทำให้การดำเนินการไม่ทั่วถึง ซึ่งตนคิดว่าการดูแลซ่อมบำรุงรักษาควรจะเป็นผู้ใช้งานก็คือโรงเรียนมากกว่า “ผมได้สั่งรื้อระบบการดูแลซ่อมบำรุงการใช้งานเครือข่ายยูนิเน็ตใหม่ทั้งหมด โดยมอบหมายให้ สกอ.กลับไปทำแผนการดำเนินการให้ชัดเจน และควรมีการกำหนดข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง หรือทีโออาร์ด้วย ไม่ใช่จะนำบริษัทไหนเข้ามาดูแล แต่จะต้องเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และต้องหาราคากลางที่มีความเหมาะสม ซึ่ง สกอ.จะต้องกลับไปทำแผนบริหารจัดการการดูแลซ่อมบำรุงรักษาว่า ส่วนไหนที่ สกอ.จะต้องรับผิดชอบหรือโรงเรียนต้องรับผิดชอบ รวมถึงระบบบริหารจัดการแบบซ่อมบำรุงรักษาวิธีการไหนจะทำให้คุ้มค่ามากที่สุด เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าการซ่อมบำรุงรักษาปีละ 600 ล้านบาท ซึ่งผมงงมากกับตัวเลขนี้มาจากไหน และได้ถามกลับในที่ประชุมก็ไม่มีใครตอบได้ ทั้งนี้ เราจะต้องทำทุกอย่างให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ด้วย” รมว.ศึกษาธิการกล่าว.

Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments