Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 17, 2019

Social Media

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

Written by  Sep 06, 2018

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป

โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้ หลักการ        

1. ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค        

2. ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม โดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่ การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์        

3. การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้อง ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษา ที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ        

4. ให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”        

5. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ        

6. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป

การจัดกลุ่มการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้        

1. กลุ่มวิชาการ จัดแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการ        

2. กลุ่มเทคโนโลยี จัดแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการ        

3. กลุ่มศิลปหัตถกรรม จัดแข่งระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ โดย สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการ  

โดยมีรายละเอียด ตามไฟล์แนบ ดังนี้

1. ประกาศ สพฐ.

2. ประกาศรายละเอียด (ฉบับแก้ไข)

Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments