Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
September 18, 2019

Social Media

คุรุสภา เชิญชวนสมัครใช้ระบบ KSP e–Service เพื่อรับบริการของคุรุสภา

Written by  Mar 08, 2019

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พัฒนา “ระบบ KSP e–Service” สำหรับเป็นช่องทางในการให้บริการด้านวิชาชีพได้แก่ การรับบริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อาทิ การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน รวมถึงการขอรับการส่งเสริมยกย่องวิชาชีพจากคุรุสภา อาทิ การส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  และการส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” จึงขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการยื่นคำขอรับบริการต่างๆ ของคุรุสภา สมัครเข้าใช้ระบบ KSP e–Service โดยเข้าไปที่ http://selfservice.ksp.or.th จากนั้นดำเนินการสมัครสมาชิก ภายหลังจากสมัครแล้วรอการยืนยันตัวตน (ประมาณ 3 วันทำการ) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว สามารถดำเนินการยื่นคำขอใช้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือการขอรับรางวัลจากคุรุสภาได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการแก่สมาชิกให้มีความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ ทั้งนี้ คุรุสภามุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคุรุสภา เพื่อให้สอดคล้องกับและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/86260

Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments