Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 28, 2020

Social Media

รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "มุ่งสู่ฝัน"

Written by  Apr 19, 2019

รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "มุ่งสู่ฝัน"

รายการชีวิตเลือกได้  ตอน "มุ่งสู่ฝัน" พบกับ คุณกรองทิพย์ กล้าผจญ   ครูผู้สอน-ผู้ดูแลเว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

รายการโทรทัศน์ชุดนี้ เคยได้รับการพิจารณาจากทางสถานีทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (Thai PBS)  นำรายการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อนำเสนอเรื่องราวของคนพิการ  รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยฟื้นฟูหรือพัฒนาสมรรถภาพคนพิการให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ รายการยังสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนพิการและบุคคลทั่วไป  เพื่อให้สังคมยอมรับและให้โอกาสกับคนพิการต่อไป

ภาพประกอบรายการโทรทัศน์รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "มุ่งสู่ฝัน"

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

Last modified on Friday, 19 April 2019 15:15

Hot Link

  • qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

     

     

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments