Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
May 25, 2018

Social Media

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

รายการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย : ให้ความรู้การซื้อ-ขายสินค้าทางออนไลน์ (IT)
นำเสนอข่าวด้านการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และนโยบายการบริหาร
4046
จำนวน 30 ตอน https://www.youtube.com/watch?v=qzhlEXvYWwQ&feature=youtu.be ตอนที่ 1 ภาพถ่ายเล่าเรื่องตอนที่ 2 รู้จักกล้อง ตอนที่ 3 เลนส์ ตอนที่ 4 โหมดในการถ่ายภาพ ตอนที่ 5 White Balance ตอนที่…
จำนวน 20 ตอน รายการ ช่างคอม...ซ่อมได้ https://www.youtube.com/watch?v=8SAEMxnNQc8&feature=youtu.be
คลิกอ่าน นิตยสารจอแก้ว ออนไลน์ http://online.pubhtml5.com/jknk/kseu/
จำนวน 46 ตอน ตอนที่ 1 หมวกกระดาษจากกล่องลัง https://youtu.be/KEyo7mH7rHI

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments