Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 28, 2020

Social Media

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

รับชมนิทานนานาชาติ จากครูแอนเล่าเรื่อง และของฝากจากนิทาน ช่อง ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คลิกเพื่อรับชมรายการ https://www.youtube.com/watch?v=YT-ajc3kFzU&list=PLdYResX7rnT9TO81DMZHlk_lz9XlryS 1 3:57 สอนหนูมีระเบียบวินัย 2 3:51 เต่าทองจอมปด 3 4:50 หงส์ทองคำ 4 0:33…
ช่อง ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รายการสำหรับเด็ก ครอบครัวตัวหมี พบกับครอบครัวหมีน่ารัก 4 ตัว ที่จะมาสร้างความสุขสนุกให้กับเด็กๆ พร้อมเรียนรู้การดำเนินชีวิตที่ดีร่วมกับพวกเขา คลิกเพื่อรับชมรายการ https://www.youtube.com/watch?v=SXtfru4T4nM&list=PLdYResX7rnT-pl_kpCbvcGYVtsvu1HWs7
ช่อง ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ English, chic @ cool by ครูเควิน คลิกเพื่อรับชมรายการ https://www.youtube.com/watch?v=MAKloKJQI-w&list=PLdYResX7rnT8P98_ZmAXpOnhu7vn0Rs3D
ช่อง ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รายการ Hello Malasia อาเซียนเราเพื่อนกัน สอนพูดภาษามาเลเซีย เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม คลิกเพื่อรับชมรายการ https://www.youtube.com/watch?v=MNdAtGxv498&list=PLdYResX7rnT-lNukHMqhcNBQ6dvUtZzW6
รายการ ห้องเรียนดนตรี (ไวโอลิน) ช่อง ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รายการที่ให้ความรู้และความบันเทิงเกี่ยวกับทักษะทางด้านดนตรี การสอนเล่นไวโอลินเบื้องต้น คลิกเพื่อรับชมรายการ https://www.youtube.com/playlist?list=PLdYResX7rnT9vIPtRWu7y-YftOJtmz5Aw
รายการ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับภาษา ท่าทาง การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยประโยคที่ซับซัอนมากขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจําวัน หรือประกอบงานอาชีพของตนได้ถูกต้องตามหลักภาษา วัฒนธรรม และกาลเทศะของเจ้าของภาษา คลิกเพื่อรับชมรายการ https://www.youtube.com/playlist?list=PLdYResX7rnT9SWou7dw1R-KDXMFUYkQRm

Hot Link

  • qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

     

     

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments