Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 28, 2020

Social Media

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

รายการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน กศน. เพื่อให้สามารถนำหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สู่การปฏิบัติ คลิกเพื่อรับชมรายการ https://www.youtube.com/playlist?list=PLdYResX7rnT8IMqOD5Ol9Sio1qaFdoY8P
รายการ วิทยาศาสคร์ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Science Stories วิทยาศาสตร์ดีๆ มีอยู่รอบๆตัวของเรา วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว หัดสังเกต ตั้งข้อสงสัยเพื่อค้นหาให้ได้คำตอบ คลิกเพื่อรับชมรายการ https://www.youtube.com/playlist?list=PLdYResX7rnT-wAkRfiRyRo722UltMNoPX
รับชมหลักความคิดดีดีจากผู้ที่ต่อสู้ชวิตจนประสบความสำเร็จ ได้จากรายการหลักชีวิต รายการหลักชีวิต เป็นรายการที่นำเสนอหลักความคิดดีดีจากวิทยากรแต่ละท่าน ที่สู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จ เพื่อจุดประกายควานำไปปรับใช้ในดำเนินชีวิต/การทำงานของเรา คลิกเพื่อรับชมรายการ https://www.youtube.com/playlist?list=PLdYResX7rnT-AwIaB8Q_OafQ0wJ6zh2MP
เปิดโลกการศึกษาอาเซียน ชุด Asean Education Roadmap ในรายการจะพาคุณผู้ชมไปรับชมระบบการศึกษาของของแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ทั้งการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตลอดชีวิต พบกับแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ สถานที่ท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ https://www.youtube.com/playlist?list=PLdYResX7rnT8DnGmIatg0kErTceMEdyDu
เรียนภาษาเวียดนาม กับ เวียดนามถามศัพท์ วิดีโอ 19 รายการ เรียนภาษาอาเซียน ภาษาเวียดนาม คลิกเพื่อรับชมรายการ https://www.youtube.com/playlist?list=PLdYResX7rnT9b9JR-jP2NGWEcm44GUXvB
ช่อง ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬา เสริมทักษะการพัฒนาการเล่นกีฬา ความีคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ควบคู่ไปพร้อมกับความรู้และความบันเทิง คลิกเพื่อรับชม https://www.youtube.com/watch?v=UqhjVDcr9g4&list=PLdYResX7rnT_TeynSQO_He3UzKx3nYuZM
ช่อง ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน กศน. เพื่อให้สามารถนำหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สู่การปฏิบัติ คลิกเพื่อรับชม www.youtube.com/watch?v=Tx9iDIJcnAc&list=PLdYResX7rnT8IMqOD5Ol9Sio1qaFdoY8P&index=2&t=0s

Hot Link

  • qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

     

     

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments