Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
June 20, 2019

Social Media

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

นำเสนอข่าวด้านการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และนโยบายการบริหาร
จำนวน 30 ตอน https://www.youtube.com/watch?v=qzhlEXvYWwQ&feature=youtu.be ตอนที่ 1 ภาพถ่ายเล่าเรื่องตอนที่ 2 รู้จักกล้อง ตอนที่ 3 เลนส์ ตอนที่ 4 โหมดในการถ่ายภาพ ตอนที่ 5 White Balance ตอนที่…
จำนวน 20 ตอน รายการ ช่างคอม...ซ่อมได้ https://www.youtube.com/watch?v=8SAEMxnNQc8&feature=youtu.be
จำนวน 46 ตอน ตอนที่ 1 หมวกกระดาษจากกล่องลัง https://youtu.be/KEyo7mH7rHI
จำนวน 26 ตอน รายการห้องเรียนของหนูชุดสอนน้องว่ายน้ำ ตอนที่ 1 ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ https://youtu.be/ne_DdrnOrcg
รายการอาหารจานเด็ดประเทศอาเซียน อาหารกัมพูชา https://youtu.be/n3jyNgKjq6o รายการอาหารจานเด็ดประเทศอาเซียน อาหารไทย ตอนที่ 1 https://youtu.be/b8yqTvJVDN8 รายการอาหารจานเด็ดประเทศอาเซียน อาหารไทย ตอนที่ 2 https://youtu.be/QADOkhrfffA

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments