Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
June 23, 2018

Social Media

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) เปิดเผยว่า สกศ. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษารับปี 2561 ดำเนินการวิจัยความทั่วถึงและเท่าเทียมของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทบทวนการนำนโยบายการจัดการศึกษาแบบทั่วถึงและเท่าเทียมสู่การปฏิบัติ และจัดทำข้อเสนอนโยบายการจัดการศึกษาดังกล่าวที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดย สกศ. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและจัดการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลปกติในสถานศึกษาเดียวกัน ไม่แยกส่วนการเรียนเหมือนปัจจุบัน โดยเน้นสถานศึกษาควรดูแลเด็กทั้งระบบภายใต้ความร่วมมือทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ และทุกภาคส่วน และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ชัดเจนในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.…
ศธ.ถก ดีอี ปฎิรูปอินเตอร์เน็ตโรงเรียน “หมออุดม” เผย ดีอี ยินดีลากสายไฟเบอร์ออฟติคในโครงการอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านขยายวางสายให้ฟรีในโรงเรียน 27,000 โรง ชี้ ประหยัดงบประมาณได้พันล้านบาท วันนี้ (16 ม.ค.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)…
รมว.ศึกษาธิการ ถก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ ศธ. ปลื้ม การตรวจราชการมีระบบมากขึ้น ชี้ จากนี้พบปัญหาการศึกษาในพื้นที่จะนำเข้าบอร์ด คปภ.ทันที เพื่อเร่งแก้ปัญหา วันนี้ (12 ม.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ…
นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.จะดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 สอบวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561…
ทปอ.เน้นย้ำแกต-แพทในระบบทีแคส ประจำปีการศึกษา 2561 สอบเพียงรอบเดียว สมัคร 22 พ.ย.- 25 ธ.ค.60 นี้ 30 ต.ค. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมการคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่าเนื่องจากมีนักเรียนสอบถามเกี่ยวกับการสมัครทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกตและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพหรือแพตและ วิชาสามัญ 9 วิชาเพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรือทีแคสประจำปีการศึกษา…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments