Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 28, 2020

Social Media

รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม ความยาวรวม: 201 นาที…
เวียดนามหลากมิติ ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ธัญญาทิพย์ ศรีพนา หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=audio-book-leisure-9892 ตอนที่ 1 คำนำ บทบรรณาธิการ สารบัญ บทคัดย่อ ตอนที่ 2 การศึกษาเวียดนามในยุคการสร้างชาติด้วยอุดมการณ์ "อุตสาหกรรมและความทันสมัย" 1 ตอนที่ 3…
ชุดวิชา ลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค 22021 รายวิชาเลือกบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชื่อหนังสือ : ชุดวิชา ลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค 22021 รายวิชาเลือกบังคับ…
รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "รถเข็นปรับยืนศิริราช" พบกับ รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก นพ.ชลเวช ชวศิริ หัวหน้าศูนย์ผู้บาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิดส์ และกายภาพบำบัด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ รายการโทรทัศน์ชุดนี้ เคยได้รับการพิจารณาจากทางสถานีทีวีไทย…
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและส่งเสริมอาชีพสำหรับบุคคลที่มีความพร้อมทางการได้ยิน คุณวสันต์ บุญหนุน พิธีกร อาจารย์สิงห์ชัย อ่อนพิทักษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ภาพประกอบวีดิทัศน์ รายการคลินิกโฟน ตอนที่ 9 การตรวจวัดอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 2 ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง…
ดินแดนแห่งแสงตะวัน : ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กรมศิลปากร หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประวัติศาสตร์/สารคดี ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม ความยาวรวม: …

Hot Link

  • qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

     

     

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments