Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
October 23, 2019

Social Media

พบกับคุณปาริชาต สุวรรณผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รายการโทรทัศน์ชุดนี้ เคยได้รับการพิจารณาจากทางสถานีทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (TPBS) นำรายการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อนำเสนอเรื่องราวของคนพิการ รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยฟื้นฟูหรือพัฒนาสมรรถภาพคนพิการให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ รายการยังสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนพิการและบุคคลทั่วไป…
รายการวีดิทัศน์ส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ ชุด น้ำพักน้ำแรง ตอนที่ 5 ของชำร่วย (มีภาษามือ) สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ พบกับ อ.ศรัยรัชต์ กรวิภาภัสส์ ดำเนินรายการโดย ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี คลิกเพื่อรับชมรายการ
ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: โดย พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายเล่มนี้ มุ่งแสดงหลักพุทธศาสนา สำหรับบุคคลผู้มีปกติเพ่งพินิจหาเหตุผล จึงเป็นข้อธรรมะที่กล่าวเจาะจงถึงเนื้อแท้ อย่างเข้าใจง่าย คู่มือมนุษย์ คลิกเพื่อรับฟัง http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=audio-book-leisure-7874
รายการชีวิตเลือกได้ พบกับคุณภคอร สายพันธ์ หัวหน้างานกายภาพบำบัด ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รายการโทรทัศน์ชุดนี้ เคยได้รับการพิจารณาจากทางสถานีทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (TPBS) นำรายการแพร่ภาพออกอากาศ เพื่อนำเสนอเรื่องราวของคนพิการ รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยฟื้นฟูหรือพัฒนาสมรรถภาพคนพิการให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น…

หมื่น ร้อย พัน ผสาน สิ่งดี วัฒนธรรมประเพณี วิถีไทย

8851
ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมศิลปากร หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วัฒนธรรม/ประเพณี ความยาวรวม: 308 นาที หมื่น ร้อย พัน ผสาน สิ่งดี วัฒนธรรมประเพณี วิถีไทย เล่ม 3 คลิกเพื่อรับฟัง http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=audio-book-leisure-623
(มีภาษามือ) ชุด น้ำพักน้ำแรง ตอนที่ 3 การทำซูชิ สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ พบกับคุณนก ดำเนินรายการโดย ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี คลิกเพื่อรับชม http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=num-puk-num-rang_3

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments