Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 28, 2020

Social Media

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ชมัยภร แสงกระจ่าง/ ไพลิน รุ้งรัตน์ หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ส่งเสริมการอ่าน รายการชิงสุขดับโศก ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม ความยาวรายการรวม : …
ตอน "ผู้นำชุมชน" พบกับ อ.จตุพล พรหมอาภรณ์ ผู้ได้รับรางวัลดาวแห่งศรัทธา เพื่อแห่งคนพิการไทย ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ รายการโทรทัศน์ชุดนี้ เคยได้รับการพิจารณาจากทางสถานีทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (Thai PBS) นำรายการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อนำเสนอเรื่องราวของคนพิการ รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข…
พบกับคุณปาริชาต สุวรรณผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รายการโทรทัศน์ชุดนี้ เคยได้รับการพิจารณาจากทางสถานีทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (TPBS) นำรายการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อนำเสนอเรื่องราวของคนพิการ รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยฟื้นฟูหรือพัฒนาสมรรถภาพคนพิการให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ รายการยังสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนพิการและบุคคลทั่วไป…
รายการวีดิทัศน์ส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ ชุด น้ำพักน้ำแรง ตอนที่ 5 ของชำร่วย (มีภาษามือ) สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ พบกับ อ.ศรัยรัชต์ กรวิภาภัสส์ ดำเนินรายการโดย ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี คลิกเพื่อรับชมรายการ
ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: โดย พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายเล่มนี้ มุ่งแสดงหลักพุทธศาสนา สำหรับบุคคลผู้มีปกติเพ่งพินิจหาเหตุผล จึงเป็นข้อธรรมะที่กล่าวเจาะจงถึงเนื้อแท้ อย่างเข้าใจง่าย คู่มือมนุษย์ คลิกเพื่อรับฟัง http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=audio-book-leisure-7874
รายการชีวิตเลือกได้ พบกับคุณภคอร สายพันธ์ หัวหน้างานกายภาพบำบัด ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รายการโทรทัศน์ชุดนี้ เคยได้รับการพิจารณาจากทางสถานีทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (TPBS) นำรายการแพร่ภาพออกอากาศ เพื่อนำเสนอเรื่องราวของคนพิการ รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยฟื้นฟูหรือพัฒนาสมรรถภาพคนพิการให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น…

Hot Link

  • qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

     

     

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments