Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
July 20, 2018

Social Media

ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติฉบับใหม่

Written by  Jul 12, 2018

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ภายในเดือน ก.ค.นี้ โดย กอปศ.ได้คงเรื่องที่ดีใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ไว้ และนำสิ่งที่ต้องปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศมาดำเนินการ เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและเป็นสากล รวมทั้งนำสิ่งต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 อาทิ การกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา รวมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งนี้มั่นใจเกิน 100% ว่าร่างฉบับนี้จะปฏิรูปการศึกษาได้ตามที่สังคมคาดหวัง ด้าน นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ กอปศ. กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มี 104 มาตรา สรุปสาระสำคัญ 5 ประเด็นที่จะช่วยในการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่ 1.การวางระบบการศึกษาที่รองรับความหลากหลาย ความแตกต่างและเริ่มพัฒนาระบบการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงการศึกษาเพื่อการดำรงชีวิต 2.การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในส่วนของครูที่จะมีการจัดตั้งกองทุนการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งจะช่วยคัดกรองผู้เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและคัดเลือกสถาบันผลิตครูที่เหมาะสม ขณะที่หลักสูตรและการจัดการศึกษาจะให้ความสำคัญกับการเน้นสมรรถนะที่จะสร้างคนดีและเก่งให้กับสังคม 3.การให้ความเป็นอิสระกับสถานศึกษา 4.การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพไม่ใช่การตรวจสอบ และนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ 5.การให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้ยกร่างแผน ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้วางกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าเมื่อได้ยกร่างแผนการศึกษาแห่งชาติแล้วจะดำเนินการตามแผน อาทิ ให้ความเห็นในการจัดสรรงบฯ อัตรากำลังคนและการติดตามประเมินผล มีบทเฉพาะกาล 12 มาตรา อาทิ กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ที่จะให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามาทำหน้าที่นี้.

Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

ETV Clip Video

Contact Info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse eget erat magna. Pellentesque justo ante


  1102 Saint Marys, Junction City, KS

  +(785) 238-4131

  info@dailytimes.com

  www.dailytimes.com