Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 28, 2020

Social Media

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์

“มุ่งส่งเสริมและขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนผ่านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพ”

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานสถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)

2.บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)

3.ดำเนินการจัดผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย มีคุณภาพ ในรูปแบบรายการวิทยุเพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สื่อการศึกษา Online สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการและสื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

4.ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนา การผลิต การใช้และการเผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ ให้มีความรู้และทักษะในการผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหน่วยงานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

7.บริหารทรัพยากรและข้อมูลสารสนเทศด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานเครือข่าย

8.ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย


ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา แบ่งงานออกเป็น 1 กลุ่มงาน 7 ส่วน ดังนี้


1. ส่วนอำนวยการ

   1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   1.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี

   1.3 ฝ่ายบริหารงานพัสดุ

2. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

   2.1 กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย

   2.2 กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร

   2.3 กลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศโทรทัศน์

3. สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา

   3.1 กลุ่มงานผลิตรายการวิทยุ

   3.2 กลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศวิทยุ

4. กลุ่มงานแผนและพัฒนาบุคลากร

5. ส่วนผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (รังสิต)

   5.1 ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์

   5.2 ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรม

6. ส่วนเทคนิคและซ่อมบำรุง

   6.1 ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์

   6.2 ฝ่ายเทคนิควิทยุ

   6.3 ฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง

7. ส่วนวิศวกรรมและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

   7.1 ฝ่ายวิศวกรรม

   7.2 กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

8. ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

ความเป็นมาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เดิมชื่อกองเผยแพร่การศึกษา สังกัดกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2495 ทำหน้าที่โฆษณาเผยแพร่ให้ประชาชน เห็นคุณค่าของการศึกษาและอาชีพ ต่อมารัฐบาลได้เห็นความสำคัญของการใช้วิทยุเพื่อการศึกษา จึงมีมติอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “สถานีวิทยุศึกษา” สังกัดกองเผยแพร่การศึกษา เริ่มออกอากาศเพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนในสาขาต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2497 และในปีเดียวกันนั้นเอง รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกา จัดวางระเบียบราชการใหม่ โดยโอนกองเผยแพร่การศึกษาไปขึ้นกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หลังจากที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุเพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนแล้ว กองเผยแพร่การศึกษาได้เริ่มทดลองใช้วิทยุ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน เรียกว่า “วิทยุโรงเรียน” เริ่มดำเนินการออกอากาศรายการในปี พ.ศ.2501 เป็นต้นมา และในเดือนตุลาคม 2502 ได้เริ่มจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเป็นครั้งแรก โดยออกอากาศรายการส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปะการฟ้อนรำและการดนตรีของไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 4 (ช่อง 9 ในปัจจุบัน)

พ.ศ. 2515 รัฐบาลได้รวมงานการกระจายเสียงทั้งวิทยุ โทรทัศน์ งานผลิตเอกสาร วารสารของกองเผยแพร่การศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งานผลิตโสตทัศนูปกรณ์ของกรมวิชาการ และแผนกโสตทัศนศึกษาของกรมสามัญศึกษา ตั้งเป็น “ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา” สังกัดกรมวิชาการตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ต่อมาได้โอนเข้าสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216  ที่ได้มีการตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นและรัฐบาลได้อนุมัติโครงการพัฒนาวิทยุกระจายเสียงตามโครงการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2522–2527 ในส่วนหนึ่งของโครงการนี้ รัฐบาลได้อนุมัติให้สร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้นใหม่ พร้อมห้องบันทึกเสียงและห้องผลิตรายการวิทยุ และได้ย้ายที่ทำการจากเดิมซึ่งอยู่ภายในบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ มาอยู่ ณ อาคารใหม่ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 และอนุมัติให้ต่อเติมอาคารด้านทิศตะวันตกของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปตามโครงการจัดตั้ง ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2527

พ.ศ. 2536 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาโดยเล็งเห็นว่ารายการโทรทัศน์เป็นสื่อเทคโนโลยีอีกสื่อหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาทางไกล ซึ่งจะช่วยเสริมเติมและอธิบายข้อมูลความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจยิ่งขึ้น จึงอนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา โดยใช้พื้นที่ จำนวน 30 ไร่ บริเวณคลอง 6 ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทป ออกอากาศสัปดาห์ละ19 ชั่วโมง

พ.ศ. 2537 รัฐบาลได้อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไทยคม โดยใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อจัดการศึกษาทางไกลให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและเพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนในระบบโรงเรียน กลุ่มนักศึกษานอกโรงเรียน และกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยเริ่มทดลองออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2537 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และดำเนินการต่อมาจนถึงปัจจุบัน  

บทบาท-ภารกิจด้านการผลิต-พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการผลิต พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังในการพัฒนาคุณภาพของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อีกทั้งมุ่งพัฒนาการให้บริการในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการวิทยุเพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ สื่อการศึกษา Online รวมทั้งสื่อการศึกษา Offline ประเภท CD VCD DVD และ MP3 เป็นต้น โดยให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น ทางสถานีวิทยุศึกษา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) และเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นทางเครือข่ายสากลตามเว็บไซต์ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบทางโทรศัพท์มือถือ Smartphone ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS และทางสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสามารถสนองตอบเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”กอปรกับห้วงเวลานี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ซึ่งสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวนโยบายด้านกำลังคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

 

Hot Link

  • qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

     

     

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments