Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
January 28, 2020

Social Media

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  

 

 

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน และสถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
 2. บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
 3. ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อการศึกษา โทรทัศน์เพื่อการศึกษา สื่อการศึกษาออนไลน์  สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการและสื่ออื่นๆ
 1. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการวิจัย การผลิต การใช้และเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 2. พัฒนาบุคลากร ผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 3. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 4. บริหารจัดการทรัพยากร และข้อมูลสารสนเทศด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 5. ปฏิบัติงาน สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

Hot Link

 • qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

   

   

ETV Clip Video

 1. Popular
 2. Trending
 3. Comments