Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
February 21, 2020

Social Media

MENU (9)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  

 

 

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน และสถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
 2. บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
 3. ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อการศึกษา โทรทัศน์เพื่อการศึกษา สื่อการศึกษาออนไลน์  สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการและสื่ออื่นๆ
 1. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการวิจัย การผลิต การใช้และเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 2. พัฒนาบุคลากร ผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 3. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 4. บริหารจัดการทรัพยากร และข้อมูลสารสนเทศด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 5. ปฏิบัติงาน สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

วิทยุเพื่อการศึกษา
จัดผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษาตามหลักสูตร เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนในระบบโรงเรียนและนักศึกษานอกระบบโรงเรียน ผลิตรายการวิทยุเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษาสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองและประชาชนผู้สนใจ โดยมีรายการวิทยุเพื่อการศึกษาตามหลักสูตรที่ผลิตเผยแพร่ออกอากาศ เช่น รายการสาระความรู้ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

จัดผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา พัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีรายการวิทยุที่ผลิต เผยแพร่ออกอากาศ เช่น รายการตามตะวัน รายการความรู้สู่ชุมชน รายการคลินิกรักษ์สุขภาพ รายการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น

จัดผลิตและเผยแพร่รายการข่าววิทยุเพื่อการศึกษา ข่าวบริการทางการศึกษาและรายงานเหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกประเด็น ร่วมมือและสนับสนุนสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้บริการข่าวการศึกษา แก่กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบข้อมูลข่าวการศึกษาเพื่อการสืบค้นและให้บริการหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งรายงานข่าวสารย่านอาเซียน การวิเคราะห์ข่าวข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการศึกษาอาเซียน

บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษา จัดทำผังรายการ ควบคุมการประกาศรายการ การออกอากาศ การนำเสนอข่าวรายการวิทยุเพื่อการศึกษาของสถานีวิทยุศึกษา ระบบ AM คลื่น 1161 kHz และระบบ FM คลื่น 92 MHz ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. ทุกวัน วันละ 18 ชั่วโมง และพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่รายการวิทยุผ่านทางเครือข่าย Internet ที่ www.moeradiothai.net ในรูปแบบ Live Radio และ Radio on demand 

ประวัติสถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ยุคก่อตั้ง (พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๐๐)
         สถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา เนื่องจาก ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ผู้บริหารการศึกษาขณะนั้น เล็งเห็นว่าวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อมวลชนที่สามารถ เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และเข้าถึงประชาชนได้โดยสะดวก จึงมีการจัดตั้ง สถานีวิทยุศึกษา ขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิค ทุ่งมหาเมฆ กระจายเสียงครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ด้วยเครื่องส่งที่คณาจารย์วิทยาลัยเทคนิคประกอบเอง มีกำลังส่งเพียง ๕๐๐ วัตต์ ใช้ความถี่คลื่นยาว ๑๑๖๐ กิโลไซเคิล และคลื่นสั้น ๑๑.๖ เมกาไซเคิล
         กองเผยแพร่การศึกษา กรมวิชาการ ในขณะนั้น รับผิดชอบการบริหารงานด้านจัดรายการ ซึ่งต่อ มาย้ายมาสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะแรกรายการ ที่จัดออกอากาศ ได้แก่ บทความ รายการสำหรับเด็ก ดนตรีไทยและสากล ละคร ทั้งละครไทยและละครภาษาอังกฤษ วิชาชุดครูระดับต่างๆ ผู้จัดรายการของวิทยุศึกษา เช่น ดร.ก่อ สวัสดิ์พานิชย์, เปลื้อง ณ นคร, เจือ สตะเวทิน, ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์, เจริญพัน ชุมสาย ณ อยุธยา, ฉันท์ ขำวิไล, จินตนา ยศสุนทร, ม.ล.ตุ้ย ชุมสาย, ครูชิ้น ศิลปบรรเลง, ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล รายการวิทยุในยุคนี้ เช่น วิทยุปริทรรศน์ เยี่ยมวิทยุศึกษา เป็นต้น
         นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ วารสารวิทยุศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยุศึกษาให้เป็นที่รู้จัก ประกอบด้วยรายการกระจายเสียง ข่าวสารของสถานี บทความ และความรู้ด้านต่างๆ ออกเป็นรายปักษ์ ฉบับละ ๑ บาท โดยฉบับแรกออกเมื่อ ๑๕ ธันวาคม ก่อนสถานีวิทยุศึกษาเริ่มส่งกระจายเสียงเป็นครั้งแรก

ยุคแรก (พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๑๔)

          หลังจากจัดตั้งสถานีวิทยุศึกษาแล้ว ๔ ปี จึงเริ่มบริการวิทยุโรงเรียน โดยเริ่มออกอากาศต้นปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๑ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพของการเรียนการสอนในโรงเรียนชนบทที่ยังขาดแคลนครูและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน วิชาที่จัดออกอากาศ ได้แก่ สังคมศึกษา ดนตรีและขับร้อง ระดับประถม และภาษาอังกฤษระดับมัธยม ในปี ๒๕๑๐ รัฐบาลประเทศออสเตรเลียได้ให้ความช่วยเหลือ ภายใต้แผนโคลัมโบ มอบเครื่องส่งขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ รวมทั้งติดตั้งเสาอากาศสูง ๑๒๕ เมตร และต่อมาได้ให้เครื่องรับฟังวิทยุจำนวน ๓,๐๐๐ เครื่องแก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนที่รับฟังวิทยุโรงเรียนด้วย

         การดำเนินงานของวิทยุศึกษาในระยะนี้ได้ขยายขอบข่ายงานผลิตรายการโดยเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะรายการเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาร่วมรายการ เช่น น.พ.ประเวศ วะสี,ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน,น.พ.อุทัย รัตนิน,ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา,ดร.เจตนา นาควัชระ,ดร.เกษม สุวรรณกุล,ดร.สมศักดิ์ ชูโต,ดร.เขียน ธีระวิทย์,ดร.นววรรณ พันธุเมธา,คุณพิชัย วาสนาส่ง เป็นต้น การจัดรายการให้ความสำคัญกับบท (script) ซึ่งต้องเตรียมล่วงหน้าและตรวจสอบก่อนออกอากาศทุกครั้ง บางครั้งมีรายการสัมภาษณ์นอกสถานที่ และเพิ่มการนำเสนอข่าวในบางช่วงเวลาซึ่งส่วนมากเป็นการอ่านข่าว

       รายการที่จัดออกอากาศ เช่น วิทยุวิทยา วิชาชุดครู เพื่อให้ครูติดตามฟังและสามารถสอบเลื่อนวิทยฐานะจากกรมการฝึกหัดครูในสมัย นั้นได้ รายการส่งเสริมด้านดนตรี โดยเฉพาะรายการดนตรีไทยของวิทยุศึกษา ถือเป็นเอกลักษณ์ของสถานีที่นำเสนอการบรรเลงดนตรีที่ไพเราะและเป็นแบบฉบับ ของดนตรีไทยอย่างแท้จริง ทั้งวงดนตรีจากกรมศิลปากรและวงดนตรีของบรมครูดนตรีไทย เช่น วงพาทยโกศล เป็นต้น ผู้ที่มาจัด รายการดนตรีไทยให้วิทยุศึกษาเป็นประจำ เช่น ครูมนตรี ตราโมท, ครูประสิทธิ ถาวร, นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล, นายแพทย์สุพจน์ อ่างแก้ว และอีกหลายๆท่าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูโรงเรียนต่างๆได้มาแสดงดนตรีไทยและสากล ด้วย วิทยุศึกษายังได้จัดรายการละคร ซึ่งเป็นละครที่เขียนขึ้นเอง ส่วนใหญ่เป็นละครที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม และบางครั้งก็มีผู้แสดงกิตติมศักดิ์ เช่น พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุศึกษา คุณหญิงอัมพร มีศุข ม.ร.ว.ฉันทากร วรวรรณ นอกจากนี้มีการจัดออกอากาศสด รายการธรรมะ ซึ่งเป็นการแสดงธรรมในห้องส่งที่มีครู ข้าราชการ และนักเรียน มาร่วมฟัง ออกอากาศเป็นประจำทุกสัปดาห์ และได้พัฒนาการจัดทำรายการในระยะต่อมาเป็นรายการชุดความรู้สั้นๆเกี่ยวกับ ธรรมะในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการนำเทปไปบันทึกเสียงรายการที่วัด ซึ่งผู้จัดก็มี ท่านปัญญา นันทภิกขุ เป็นต้น

          สิ่งหนึ่งที่ทำให้สถานีวิทยุศึกษาเป็นที่รู้จักในยุคนี้คือ การประกาศผลสอบของผู้ที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งเป็นชั้นมัธยมสูงสุดในสมัยนั้น และมีการสอบโดยใช้ข้อสอบเดียวกันทั่วประเทศ วิทยุศึกษาเป็นสถานีวิทยุแห่งเดียวที่ประกาศผลสอบของผู้สอบได้อันดับ ๑๕๐ และผู้สอบได้ทุกคน จนกระทั่งมีการยกเลิกการสอบแบบวัดผลทั่วประเทศ และให้โรงเรียนต่างๆ จัดสอบเอง

ยุคพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๓๖)

      สถานีวิทยุศึกษาออกอากาศที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งมหาเมฆมา จนถึงปี ๒๕๑๕ จึงได้ย้ายมาออกอากาศที่ตึกวิทยุศึกษา ในบริเวณกระทรวงศึกษาธิการในระบบ AM ความถี่ ๑๑๘๐ KHz, ๓๒๑๐, และ ๖๐๘๐ KHz และกระจายเสียงใน ระบบ FM ความถี่ ๙๐.๗๕ MHz ภายหลังได้เปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ในระบบ AM เป็น ๑๑๙๗ KHz และระบบ FM เป็น ๙๒ MHz และในปัจจุบันออกอากาศด้วยระบบ AM ๑๑๖๑ KHz และ FM ๙๒ MHz

      ในด้านการจัดรายการของวิทยุศึกษา มีการพัฒนารายการละครโดยนำนวนิยายของนักเขียนที่ มีชื่อเสียงมาปรับเป็นละครวิทยุโดยขออนุญาตผู้เขียนก่อนนำออกอากาศ

      รายการสำหรับเด็กเพิ่มพัฒนาการเป็นรายการประเภท magazine และ documentary มีความหลากหลายในรายการ เช่น มีนิทาน การสัมภาษณ์ การตอบจดหมาย เพลง เป็นต้น เช่นเดียวกับรายการสำหรับแม่บ้านและคนที่ไม่ได้ทำงานหรือทำงานในโรงงาน วิทยุศึกษาก็เริ่มจัดทำ รายการที่ให้ความรู้เรื่องการ ดูแลรักษาสุขภาพ โภชนาการ การประกอบอาหาร การเลี้ยงดูลูก คหเศรษฐศาสตร์ ตอบจดหมายผู้ฟัง เป็นต้น รายการสำหรับเด็กสมัยนั้นคือ รายการเพื่อนคุย และรายการสำหรับแม่บ้านคือ รายการมิตรในเรือนรายการสอนภาษาต่างประเทศ จากเดิมที่มีแต่รายการสอนภาษาอังกฤษ ก็เริ่มมีรายการสอนภาษาฝรั่งเศส โดยความร่วมมือกับหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา และสมาคมฝรั่งเศส และรายการสอนภาษาเยอรมัน โดยความร่วมมือกับสถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน ในการจัดทำรายการ

      นอกจากการปรับรายการแล้วในยุคนี้ยังมีการปรับวารสารวิทยุศึกษาให้ทัน สมัยยิ่งขึ้น ทั้งรูปเล่มและเนื้อหา โดยจัดทำเป็นเล่มเล็กๆ ขนาดสิบแปดหน้ายก ประกอบด้วยรายการกระจายเสียงทั้งวิทยุศึกษา วิทยุโรงเรียน และโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เนื้อหาของรายการต่างๆที่ออกอากาศไปแล้วทางวิทยุศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์แก่ ผู้ฟังก็นำมาลงในหนังสือด้วย รวมทั้งข่าวสารต่างๆของสถานี โดยออกหนังสือเป็นรายเดือนแจกให้ห้องสมุดโรงเรียน สถานศึกษา  หน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจ ที่บอกรับเป็นสมาชิก

      กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาการใช้วิทยุเพื่อการศึกษาทั้งวิทยุโรงเรียนและวิทยุเพื่อการศึกษาประชาชนมาเป็นลำดับ ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญซึ่งทำให้การพัฒนาเป็นไปค่อนข้างช้า คืองบลงทุนที่สูงมาก แต่ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการก็สามารถร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ จัดสร้าง เครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ขึ้นสำเร็จ เริ่มออกอากาศเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยใช้งบประมาณส่วนหนึ่งจากเงินยืม IDA แห่งธนาคารโลก (International Development Association)

      เครือข่ายวิทยุที่สร้างขึ้นใหม่ มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาและการพัฒนาโดยเฉพาะ แม้ว่าจะสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ และกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการ แต่มีหลักการตั้งแต่ต้นว่ากรมประชาสัมพันธ์จะไม่ผลิตรายการเอง แต่ให้หน่วยงานการศึกษาต่างๆรับผิดชอบการผลิตรายการทั้งหมด สำหรับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานแกนนำได้รับมอบหมายให้ผลิตรายการ ป้อนเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาแห่งชาตินี้ วันละ ๘ ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละ ๕๖ ชั่วโมง และเพื่อรองรับภาระการผลิตรายการจำนวนมากมายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงลงทุน โดยใช้เงินช่วยเหลือ IDA สร้างศูนย์ผลิต รายการวิทยุแห่งใหม่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อย่างทันสมัยขึ้นที่ถนนศรีอยุธยา เป็นที่ทำการใหม่ของหน่วยงานที่เรียกว่า ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา รับผิดชอบด้านการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อการศึกษา และในขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มกำลังเครื่องส่งคลื่น AM ของสถานีวิทยุศึกษาเป็น ๒๐ กิโลวัตต์ โดยจัดซื้อเครื่องส่งระบบ PDM เป็นเครื่องแรกของประเทศไทย และย้ายเครื่องส่งดังกล่าวจากบริเวณวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ทุ่งมหาเมฆ ไปยังที่ตั้งใหม่ที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน เสาอากาศสูง ๖๓ เมตร ส่วนคลื่น FM ของสถานีวิทยุศึกษานั้น ได้จัดหาเครื่องส่งที่กำลังสูงขึ้น ป๋น ๕ กิโลวัตต์ ติดตั้ง ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ออกอากาศทั้งรายการวิทยุโรงเรียนและรายการวิทยุเพื่อการศึกษาประชาชน ส่วนการออกอากาศทางคลื่น AM ทั้งจากเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาและสถานีวิทยุศึกษานั้น ใช้วิธีส่งสัญญาณจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีเครื่องส่งสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave) จากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาตรงไปยังสถานีแม่ข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพหลโยธิน และไปยังเครื่องส่งของสถานีวิทยุศึกษาที่แสมดำ นับได้ว่าเป็นการดำเนินการผลิตรายการและออกอากาศที่สมบูรณ์และทันสมัย

        เมื่อวิทยุศึกษาย้ายที่ทำการมาที่ถนนศรีอยุธยา เป็นยุคที่วิทยุกำลังเป็นขวัญใจของประชาชน รายการวิทยุศึกษาที่จัดออกอากาศให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ฟัง และรายการความรู้ซึ่งนำเสนอเป็นการสนทนาพูดคุยกับวิทยากรมากขึ้น ไม่เน้นรายการวิทยุที่ต้องมีบทวิทยุเหมือนอย่างเดิมมากนัก แต่จะเน้นประเด็นคำถาม และการประสานงานล่วงหน้าก่อนการออกอากาศสดหรือบันทึกเทป บางครั้งเป็นการบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ เพื่อความคล่องตัวในการจัดทำรายการและรวดเร็วในการนำเสนอ การจัดทำรายการเป็นแบบ phone-in มากขึ้น เพื่อให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในรายการเพื่อปรึกษาปัญหา หรือแสดงความคิดเห็น เนื้อหารายการปรับให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม อาทิ เรื่องสิ่งแวดล้อม โรคเอดส์ แนะแนวการศึกษา วิเคราะห์ข่าวต่างประเทศ มีการนำเสนอเพลงที่ผู้ฟังต้องการฟังในบางรายการ และจัดทำรายการสอนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสอนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน การจัดรายการเน้นการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม เช่น รายการตามตะวัน สำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ศึกษา หาความรู้ด้วยตนเอง แม่บ้าน รายการโลกสดใส สำหรับกลุ่มเด็ก รายการนัดพบ สำหรับกลุ่มวัยรุ่น รายการเพื่อนยามค่ำ สำหรับผู้สูงอายุ

        ผู้จัดรายการวิทยุศึกษาในยุคนี้ ในช่วงต้นๆ อาทิ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล, รองศาสตราจารย์ ประทุมพร วัชรเสถียร และอาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกหลายท่าน ช่วงต่อมาก็มี ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ, ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์, ดร.จรวยพร ธรณินทร์, ศรีสมร คงพันธุ์ เป็นต้น

         นอกจากการจัดทำรายการวิทยุแล้ว วิทยุศึกษายังได้รวบรวมเนื้อหารายการความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟัง จัดพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่อีกด้วย เช่น เรื่องสำหรับเด็ก ได้แก่ หนังสือ ดวงดาวและอวกาศ, ความลับของจักรวาล, ทำไมท้องฟ้าจึงมีสีฟ้า, คณิตคิดสนุก, สัตว์ป่าน่ารัก, เด็กดี, ภาษาไทย ใช้ให้ถูก เป็นต้น หนังสือความรู้ต่างๆ เช่น สมุนไพรใกล้ตัว ธรรมะประดับใจ เกษตรน่ารู้ แอโรบิกด๊านซ์ขั้น พื้นฐาน รวมทั้งจัดทำคู่มือประกอบการรับฟังรายการสอนภาษาอังกฤษอีกหลายชุด เช่น Zero English, Five Minutes Everyday English, Project Aftermath, Bedtime Stories, Stories from Asia เป็นต้น

        สำหรับวิทยุโรงเรียนที่เคยออกอากาศทางวิทยุศึกษานั้นได้มีการปรับ เปลี่ยนไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา เมื่อปีการศึกษา   ๒๕๒๗   แต่ยังคงใช้วิธีส่งสัญญาณจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาตรงไปยังสถานี แม่ข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนน พหลโยธิน

ยุคแห่งการแข่งขัน (พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๑)

       สถานีวิทยุศึกษาในบทบาทและภารกิจของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาที่ไม่มีการโฆษณาสินค้ามาตลอดระยะเวลา ๓๙ ปี เมื่อถึงยุคที่สื่อมีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีบรรยากาศประชาธิปไตยที่เบ่งบาน และเทคโนโลยีทันสมัยเป็นตัวเสริม ไม่ว่าจะเป็นดาวเทียม ใยแก้ว และคอมพิวเตอร์
       ส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างสื่อมากขึ้นเพื่อช่วงชิงผู้ฟัง เนื่องจากประชาชนมีโอกาสเลือกรับสื่อได้มากขึ้น วิทยุเพื่อการค้า (commercial radio) พัฒนาอย่างรวดเร็ว และระบบการกระจายเสียงเป็นแบบเครือข่าย (network) มีรูปแบบการนำเสนอที่เน้นในด้านการรายงานข่าวด่วน ข่าวเด่น และข่าวเฉพาะหน้า เพราะได้เปรียบกว่าสื่ออื่นที่เข้าถึง ผู้รับได้มากกว่าและรวดเร็วกว่า  ส่งผลให้สถานีวิทยุศึกษาต้องปรับบทบาทและหน้าที่ตามสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน
        การจัดรายการเน้นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเน้นการทำงานร่วมกับเครือข่ายมากขึ้น มีการนำเสนอข่าวการศึกษาทุกต้นชั่วโมงและการจัดทำข่าวประกอบเสียง เนื้อหารายการปรับให้ทันสมัย นำเสนอเรื่องประชาธิปไตย เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การศึกษา อาชีพการทำมาหากิน ครอบครัว สิทธิผู้บริโภค ศิลปวัฒนธรรม เพลงลูกทุ่ง และเพิ่ม รายการสอนภาษาจีน รายการสนทนาและอภิปรายด้านสังคม เศรษฐกิจ และเหตุการณ์บ้านเมือง มากขึ้น รายการวิทยุศึกษาที่ออกอากาศในยุคนี้ ได้แก่ เส้นทางประชาธิปไตย, ก้าวไปกับไอที, ๙๒ สนทนา, มิติใหม่ ไฮเทค, เมืองไทยไม้งาม, เส้นทางเศรษฐี, เพื่อนคู่คิด, เวทีผู้บริโภค, สืบสานมรดกไทย, เก็บเก่ามาเล่าใหม่, เวทีวาทะศิลป-วัฒนธรรม,ผู้จัดรายการ ก็เช่น พงศ์เทพ เทพกาญจนา,ดร.พรชัย พัชรินทร์ตนะกุล, ดร.บวร ปภัสราทร,เจนภพ จบกระบวนวรรณ, อเนก นาวิกมูล,อรอนงค์ อินทรจิตร,นรินทร์ กรินชัย เป็นต้น
       การดำเนินงานของสถานีแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบัน องค์กรเอกชน  ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มากขึ้น  แต่ยังคงหลักการของความเป็นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา  โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับ การนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้ฟัง  แม้จะมีกระแสการแข่งขันกับรายการบันเทิงของสถานีวิทยุเพื่อการค้า  ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงนั้น วิทยุศึกษายังคงยึดมั่นในหลักการและเป็นสถานีวิทยุที่ไม่มีโฆษณา
       วารสารวิทยุศึกษาที่เคยออกอากาศรายเดือนซึ่งแจกให้ผู้สนใจ ห้องสมุด และหน่วยงานต่างๆ ต่อเนื่องกันมา ได้ยกเลิกไปในยุคนี้ แต่วิทยุศึกษายังคงติดต่อสัมพันธ์กับผู้ฟังอยู่ตลอดเวลา มีการจัดกิจกรรมพบปะผู้ฟังประจำปี เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพื่อทราบความต้องการของผู้ฟัง นำมาพัฒนาการจัดและเผยแพร่รายการของวิทยุศึกษาให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์มากที่สุด

ยุคปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๔๒ - ปัจจุบัน)

        สถานีวิทยุศึกษาปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชน เพื่อสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ปรับตัว รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม และอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม จึงเน้นการพัฒนาคุณภาพรายการและการออกอากาศ โดยเฉพาะการขยายช่องทางการรับฟัง ทั้งการรับฟังผ่านดาวเทียม และระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ฟังสามารถเลือกรับฟังรายการได้ตามความต้องการและในเวลาที่สะดวก ปัจจุบันสถานีวิทยุศึกษานอกจากกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 92 MHz และระบบ AM ความถี่ 1161 KHz แล้ว ยังสามารถรับฟังผ่านดาวเทียมได้ทาง ช่อง R 30 และทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net ซึ่งผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทั้งรายการสด (Live Radio) และเลือกรับฟังรายการตามความต้องการ (Radio on Demand)
        การดำเนินงานของสถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีการวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน จัดทำฐานข้อมูลผู้ฟัง ประชาสัมพันธ์รายการและสถานี ดำเนินการสำรวจ ติดตามประเมินผลการรับฟัง เพื่อนำข้อมูลวิชาการมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ การจัดรายการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การปฏิรูปการศึกษาแก่ประชาชน การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน รายการที่จัดออกอากาศ  เช่น รอบรั้วเสมา เพื่อนยามเย็น คลินิกรักษ์สุขภาพ ชีวิตธรรมชาติ พูดจา ภาษาไทย วิถีไอที  เป็นต้น
        การดำเนินงานของสถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีการวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน จัดทำฐานข้อมูลผู้ฟัง ประชาสัมพันธ์รายการและสถานี ดำเนินการสำรวจ ติดตามประเมินผลการรับฟัง เพื่อนำข้อมูลวิชาการมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ การจัดรายการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การปฏิรูปการศึกษาแก่ประชาชน การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน รายการที่จัดออกอากาศ  เช่น รอบรั้วเสมา เพื่อนยามเย็น คลินิกรักษ์สุขภาพ ชีวิตธรรมชาติ พูดจา ภาษาไทย วิถีไอที  เป็นต้น

สถานีวิทยุศึกษา  ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   โทรศัพท์ 0-2354-5730 ต่อ 328

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โทร. 0-2354-5717

     

   

        

 

 

 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 7 ส่วน 1 กลุ่มงาน ดังนี้  

 1. ส่วนอำนวยการ
  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  2. ฝ่ายการเงินและบัญชี
  3. ฝ่ายบริหารงานพัสดุ
 2. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  1. กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย
  2. กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร
  3. กลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศโทรทัศน์
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา     
       1. กลุ่มงานผลิตรายการวิทยุ
       2. กลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศวิทยุ
 4. ส่วนผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (รังสิต)
     
   1. ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์
       2. ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรม
 5. ส่วนเทคนิคและซ่อมบำรุง
       
  1. ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์
       2. ฝ่ายเทคนิควิทยุ
 6. ส่วนวิศวกรรมและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
  1. ฝ่ายวิศวกรรม
  2. กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
 7. ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
 8. กลุ่มงานแผนและพัฒนาบุคลากร

  

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้

 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 

1. จัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
 

2. สร้างเสริมเครือข่ายในการผลิตรายการวิทยุ นำมาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่ออื่นๆ

3. บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษาคลื่น A.M. ความถี่ 1161 KHZ และคลื่น F.M. ความถี่ 92 MHZ ออกอากาศวันละ 18 ชั่วโมง 

4. ควบคุมการออกอากาศรายการวิทยุ เพื่อส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และนอกโรงเรียน เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ 11 สถานี ทั่วประเทศ 

5. จัดและผลิตรายการข่าววิทยุเพื่อการศึกษา 

6. จัดทำตารางออกอากาศ คู่มือประกอบการรับฟังรายการ เผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์ และ Website ทาง Internet ที่ผู้สนใจสามารถ Download  มาใช้ได้ 

7. ติดตามผลการรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 

8. จัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย ผู้ผลิตและผู้รับฟังรายการ 

9. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์รายการ 

10. จัดเผยแพร่รายการวิทยุ Online ผ่านทาง Internet ในรูปของ Live Radio และ Radio OnDemand ตลอดจนการเผยแพร่รายการวิทยุผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Smart Phone

 สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

1.จัดและผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

2.ส่งเสริมเครือข่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

3.บริหารจัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สถานี ETV) ออกอากาศวันละ 18 ชั่วโมง 

4.ตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้ถูกต้องได้มาตรฐานก่อนการออกอากาศ 

5.จัดและผลิตรายการข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

6.จัดทำตารางออกอากาศ คู่มือ เอกสารประกอบการรับชมรายการ เผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และ Website ทาง Internet ที่ผู้สนใจสามารถ Download มาใช้ 

7.ส่งเสริม/ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน ในการสำรวจ ติดตามการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

8.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการรับชมรายการผ่านสื่อที่หลากหลายได้แก่ สิ่งพิมพ์ , SPOT โฆษณา , การจัด EVENT การจัด Road Show,  การประชุมเครือข่าย, Website 

9.จัดเผยแพร่รายการโทรทัศน์ Online  ผ่านทาง Internet ในรูปของ Live TV และ TV On Demand  

 ส่วนข่าววิทยุเพื่อการศึกษา 

มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน วางแผน จัดผลิตการรายงานข่าวและการวิเคราะห์ข่าวสารในแวดวงการศึกษา ทั้งด้านแนวคิด นโยบาย การบริหารจัดการ และส่งเสริมการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งควบคุมดูแล เผยแพร่ ติดตามและพัฒนาสร้างสรรค์ การนำเสนอข่าวการศึกษาของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ให้มีความถูกต้องเหมาะสม และทันโลกทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

 ส่วนรายการและออกอากาศทางวิทยุ 

มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและจุดเน้นการจัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน. วิเคราะห์ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อวางแผนการจัดผังรายการวิทยุ จัดผลิต พัฒนาและเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของผู้ฟังกลุ่มเป้าหมาย จัดทำคู่มือประกอบการรับฟัง พร้อมทั้งบริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์  วางแผนการออกอากาศรายการทางสถานีวิทยุศึกษาและสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (สวศ.) เพื่อให้ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์จากการฟังรายการได้อย่างทั่วถึง จัดทำผังออกอากาศ เผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ควบคุมดูแลการเผยแพร่รายการวิทยุศึกษา จัดทำรายการคั่น/แทรกเสริมการออกอากาศ สปอตประชาสัมพันธ์รายการ และสถานีวิทยุศึกษา ประสานงานให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดเสียงในโอกาสสำคัญต่างๆตามนโยบายควบคุม  พัฒนาการเผยแพร่รายการวิทยุศึกษาผ่านระบบเครือข่ายสากล (Internet) ทั้งในระบบ Live Radio และ Radio on Demand รวบรวมจัดทำข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการออกอากาศ ดำเนินการสำรวจติดตามและประเมินผลการรับฟังรายการของสถานี จัดหาและฝึกอบรมผู้ประกาศและผู้อ่านข่าวของสถานี

 ส่วนเทคนิควิทยุ 

มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลอุปกรณ์ ด้านเทคนิค การออกอากาศ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ทั้งใน Studio การบันทึกเสียง การถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ จัดทำเทคนิคพิเศษด้านเสียง ควบคุมและดูแลรักษาอุปกรณ์บันทึกและเครื่องทำเทคนิคพิเศษด้านเสียง ควบคุมดูแลอุปกรณ์ในการออกอากาศของสถานีวิทยุศึกษา เพื่อเผยแพร่รายการวิทยุที่มีคุณภาพไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 

 ส่วนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ ทดลองต้นแบบ วางแผนและดำเนินการ การจัดผลิต สรรหา วิจัย พัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา พร้อมสื่อประกอบตามหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายพิเศษต่างๆ เพื่อส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ติดตามและประเมินคุณภาพรายการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนารายการ 

 ส่วนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย 

มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย วางแผน จัดและผลิต พัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจัดและผลิตรายการพิเศษเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำและเผยแพร่เอกสารประกอบการรับชมรายการโทรทัศน์ ติดตาม และประเมินผลการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ 

 ส่วนบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

มีหน้าที่บริหารจัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ศึกษา วิเคราะห์ผู้ชมรายการ ตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการก่อนนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายและมีความเหมาะสมกับการนำเสนอออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการและสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆ จัดทำรายงาน แจ้งผลการตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์ จัดวางผังรายการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้ชมรายการ วางแผนการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์ของรายการได้อย่างทั่วถึง จัดทำตารางออกอากาศและคู่มือรับชมรายการ เพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียน สถานศึกษา ห้องสมุดประชาชน และหน่วยงานเครือข่าย ควบคุม ดูแลการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ ติดตามตรวจสอบคุณภาพรายการขณะออกอากาศ ควบคุม ตรวจสอบ พัฒนาการเผยแพร่รายการผ่านระบบเครือข่ายสากล (internet) ทั้งในระบบ Live TV และ TV On Demand  IPTV และ Application เพื่อรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาบนมือถือ ตลอดจนรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการออกอากาศและดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการเผยแพร่ออกอากาศรายการโทรทัศน์ 

 ส่วนข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน จัดทำข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษารายงานผลงานการปฏิบัติงานความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงศึกษาธิการประเด็นต่างๆ อาทิ การปฏิรูปการศึกษา ข่าวการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ข่าวบริการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ควบคุมผู้ประกาศดูแลการนำเสนอข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้มีความถูกต้องเหมาะสมเผยแพร่ออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  และทางเครือข่ายสากลที่  www.etvthai.tv รวบรวมจัดทำสกู๊ปข่าวการศึกษาเพื่อเผยแพร่รายสัปดาห์ จัดทำแฟ้มข้อมูลด้านข่าวการศึกษา จัดทำการสำรวจ วิจัย ติดตามผลเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนารายการข่าวการศึกษาให้ทันสมัย 

  ส่วนเทคนิคโทรทัศน์           
มีหน้าที่ สนับสนุนด้านเทคนิคการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา โดยวางแผน ควบคุม ดูแล เทคนิคการผลิต และอุปกรณ์สำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ เช่นการบันทึกรายการโทรทัศน์ 
(Studio) การควบคุมสัญญาณภาพ สัญญาณเสียง การจัดแสง กราฟิก การตัดต่อรายการโทรทัศน์ (Edit) การถ่ายทำรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (Outdoor Production) ซึ่งมีอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำ คือชุด ENG EFP Mobile Unit และรถถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (DSNG) การถ่ายภาพนิ่ง ตลอดจนการถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ และวางแผน ควบคุม ดูแล อุปกรณ์และระบบการออกอากาศเพื่อเผยแพร่รายการโทรทัศน์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนการจัด ผลิต เผยแพร่และพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ รวมทั้งให้บริการในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานเครือข่ายด้านการศึกษา เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สถานีวิทยุโทรทัศน์อื่นๆ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผ่านสื่อรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์และการผลิตรายการแก่หน่วยงานในเครือข่าย โดยมีการจัดบริการและส่งเสริมสนับสนุนด้วยการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายต่าง ๆ คือ 

 1. ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
 2. ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรม มีหน้าที่ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจซ่อมและใช้งานอุปกรณ์ ระบบอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ในห้องผลิตรายการโทรทัศน์ ระบบอุปกรณ์แบบเครือข่าย (ห้องตัดต่อ ห้อง Ingest ห้อง Server) อุปกรณ์ถ่ายทำรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลัง  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สาธารณูปโภค อุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ศึกษาวิเคราะห์การใช้งานอุปกรณ์ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และวางแผนจัดหาอุปกรณ์ ผลิตรายการโทรทัศน์
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ควบคุมดูแลจัดระบบการบริหารงานสารบรรณ งานธุรการ 
  ฝ่ายการเงินและบัญชี รับผิดชอบตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายเงิน
  ฝ่ายพัสดุ รับผิดชอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เกี่ยวกับการพัสดุ 
  ฝ่ายศิลปกรรม รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบ สร้างสรรค์จัดทำฉากรายการโทรทัศน์ รออกแบบ สร้างสรรค์ฉากประกอบงานกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ 

 ส่วนอำนวยการ 

มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วน/ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งการประสานงานหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนและงานเลขานุการผู้อำนวยการ โดยจัดบริการและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายต่างๆ คือ ด้านบริหารงานทั่วไป งานการเงิน งานพัสดุ งานแผนงานและงบประมาณ บริหารงานบุคคล งานอาคารสถานที่ งานทะเบียนคุมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานยานพาหนะ งานจัดทำฉากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ออกแบบ สร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ทุกประเภท ดำเนินการดูแลการออกแบบนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ส่วนแผนงานและพัฒนาบุคลากร 

มีหน้าที่ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน  แผนการใช้งบประมาณและแผนพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดทำสรุปรายงานผลการใช้งบประมาณและการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  
2. ศึกษา สำรวจ วิจัย ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงานด้านการผลิต การพัฒนาการเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาใช้ในการวางแผน จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
3.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อ และวิธีการพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดทำการสำรวจ รายงาน และเผยแพร่กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งภายในองค์กรและเครือข่าย 
4.  ศึกษา วิเคราะห์ จัดเก็บ รวบรวม สถิติข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ออกแบบ วางระบบ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารองค์กร การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพัฒนา เผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดทำคู่มือเพื่ออธิบายรายละเอียดของการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ และการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์จัดทำรายงาน Presentation เพื่อนำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดูแล พัฒนา การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในระบบ Online ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

 ส่วนวิศวกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี 

มีหน้าที่ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาและควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินงานด้านวิศวกรรม ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
2. วางแผน คำนวณ ออกแบบ พัฒนาเทคโนโลยี ระบบอุปกรณ์ ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ของสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
3. วางแผน คำนวณ ออกแบบ พัฒนาเทคโนโลยี ระบบอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ กำหนดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ไฟฟ้าและ อุปกรณ์ไฟฟ้าสื่อสาร พร้อมทั้งควบคุมการติดตั้งให้ได้มาตรฐานสากล 
5. วางแผน พัฒนาบุคลากรด้านการใช้งาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ของสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 ส่วนติดตั้งและซ่อมบำรุง 

มีหน้าที่ 
1. ศึกษาค้นคว้า วางแผน ติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับงานด้านการผลิตและการเผยแพร่รายการ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ท รวมถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้านงานสนับสนุนและอำนวยการ 
2. ศึกษาค้นคว้า วางแผน ติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ระบบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการผลิตและการเผยแพร่รายการ ทางสถานีวิทยุ รวมถึงเครื่องส่งคลื่นวิทยุระบบ AM และเครื่องส่งคลื่นวิทยุระบบ FM 
3. ศึกษาค้นคว้า วางแผน ติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ระบบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการผลิตและการเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) รวมถึงระบบเชื่อมโยงสัญญาณผ่านทางคลื่นไมโครเวฟ และระบบเชื่อมโยงสัญญาณผ่านดาวเทียม
4. ศึกษาค้นคว้า วางแผน ติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ระบบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งาน  ด้านสาธารณูปโภค ด้านงานป้องกันและรักษาความปลอดภัย ด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ 

 ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ 

มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือทดลองเพื่อผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ในรูปแบบหนังสือเสียง  หนังสืออักษรเบรลล์  รายการวีดีทัศน์  บทความ จดหมายข่าว เว็บไซต์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ และสื่อรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมการเรียนการสอนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย รวมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้สื่อการศึกษาของคนพิการกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

 ส่วนจัดการทรัพยากร 

มีหน้าที่พัฒนาและดำเนินงานด้านการบริการและเผยแพร่สื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยปรับรูปแบบการนำเสนอ ออกแบบ ผลิต พัฒนารายการสื่อการศึกษาให้เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเผยแพร่ในลักษณะสื่อ Non broadcast ในรูปของซีดี  วีซีดี  ดีวีดี  MP3 และสื่ออื่นๆ  พัฒนาระบบและดำเนินงานห้องสมุดสื่อการศึกษา(Media Archives)  โดยจัดเก็บและให้บริการต้นฉบับสื่อการศึกษา ประเภทรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และสื่ออื่นๆ  ที่ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดระบบฐานข้อมูล Stork Shot เพื่อให้บริการด้านการผลิตและพัฒนาสื่อ กำหนดแนวทางและดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมายและองค์กร ดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์ในสื่อการศึกษาที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบการให้บริการและการเผยแพร่สื่อการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย

 ศูนย์สนับสนุนและบริการ 

1. ดูแลบริหารงานทั่วไป ด้านธุรการ งานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) งานด้านเลขานุการผู้บริหาร งานบริหารบุคคล อาคารสถานที่ ยานพาหนะ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยทาง Website ควบคุมดูแลด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางคอมพิวเตอร์ (E-Auction) 
2. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน แผนการใช้งบประมาณ จัดเก็บ วิเคราะห์พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ ร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อทำการวิจัย สำรวจ ประเมินผล เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์กร ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  เพื่อจัดทำหลักสูตร สื่อและการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
3. ดำเนินงานด้านวิศวกรรมตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมดูแลสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในองค์กร ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการเชื่อมโยงสัญญาณเครื่องส่ง ระบบสารสนเทศ ระบบสาธารณูปโภค กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ การวางระบบ 
4. การวางแผนดูแลรักษาซ่อมบำรุง ดูแลอุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์การเผยแพร่รายการวิทยุ โทรทัศน์ มัลติมีเดีย และอุปกรณ์สาธารณูปโภค

 ศูนย์สื่อนวัตกรรมและบริหารทรัพยากร 

1. พัฒนาปรับปรุงรูปแบบรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุเพื่อการศึกษามาให้บริการในรูปของสื่อใหม่ๆ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ ให้บริการผ่านทาง Internet จัดการตามสิทธิประโยชน์ในสื่อการศึกษาที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร ดำเนินการด้านห้องสมุดสื่อการศึกษา (Media Archives)  ให้เป็นห้องสมุดต้นฉบับสื่อ และ Stock Shot จัดทำระบบฐานข้อมูลสื่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  จัดทำการสำรวจ ติดตามผลการใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมาย 
2. ดำเนินการศึกษา วิจัย พัฒนา ผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการร่วมกับเครือข่าย ในรูปแบบหนังสือเสียง สื่ออักษรเบรลล์ รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ วีดิทัศน์ CAI CD-ROM และสื่ออื่นๆ พัฒนา Website เพื่อการศึกษาเพื่อคนพิการให้ผู้สนใจสามารถ Download สื่อการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

บุคลากร


กรอบอัตรากำลังปัจจุบัน

    ข้าราชการ                                                                                                         101                   อัตรา

   ช่วยราชการ  

   ตำแหน่งว่าง

        4  

     26

อัตรา

อัตรา

                                         รวม  ข้าราชการทั้งหมด 131  อัตรา
     
    พนักงานราชการ
 
  11

อัตรา

    ลูกจ้างประจำ

   จ้างเหมาบริการ

  13

  37

อัตรา

อัตรา

                            รวม  จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น

                             จำนวนบุคลากรที่มีอยู่จริง

   192

   162

อัตรา

อัตรา

 
   


ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ถ. ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

เบอร์กลาง 0-2354-5730-40 แฟกซ์ 0-2354-5741

           น่วยงาน/ตำแหน่ง  

ชื่อ – สกุล (หัวหน้า)

เบอร์ติดต่อภายใน

 

ผู้อำนวยการ

นายกษิพัฒ  ภูลังกา

0 2354 5720

                     เลขานุการ

นางสาวปุณยนุช  โทนหงส์สา

512 , 548

 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 

หัวหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

นายสราวุธ  กองสุทธิ์ใจ

นางพนอ  ธรรมเนียมอินทร์ 

นางอมรรัตน์  กองสุทธิ์ใจ

414

528

515
 

หัวหน้าสถานีวิทยุศึกษา

นายไพรัชช์   แก้วสังข์ทอง

 

527

 

ส่วนอำนวยการ (สอก.)

นางสาวนริศา   แสงมณี

518

                    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายอาทิตย์  เรืองยศ

549, 516 - 517

                    ฝ่ายการเงินและบัญชี

น.ส.สุมาลี  จูโพธิ์แก้ว

522 – 524

                    ฝ่ายพัสดุ

นางอัจฉรา  ชวนุตม์

519 – 521

                    ฝ่ายศิลปกรรม

-

325 - 326

 

ส่วนแผนงานและพัฒนาบุคลากร (สผพ.)

นายสหพัฒน์   ไตรรัตนวนิช

538

                     ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายสหพัฒน์   ไตรรัตนวนิช

540

                     ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

นางสาวยมลภัทร  ถนอมทูน

535

                     ฝ่ายวิจัยและประเมินผล 

                     ฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ               

นายภูมิศักดิ์  ภูมิเขียว

นายบุญยงค์  หงส์จันทร์

544

543
 

ส่วนสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา  (สสด.)

นางอาภาภรณ์  ช่วยส่ง

114

 

ส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง (สวซ.)

นายนุกูล   สุวรรณศิลป์

230

 

 

 

 

 

ส่วนเทคนิควิทยุ (สทว.)

นางศรีพัชรินทร์  ปึงปิยะกุล

223

                     ฝ่ายบันทึกเสียง

นางศรีพัชรินทร์  ปึงปิยะกุล

334

                     ฝ่ายควบคุมการออกอากาศวิทยุ

นายวิริยะ  แสงวิจิตร

232

 

ส่วนผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา (สรว.)

ส่วนบริหารงานสถานีวิทยุศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์

(สบว.)

ส่วนข่าววิทยุเพื่อการศึกษา (สขว.)

 

ส่วนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร (สทล.)

 นางสาวชุติมา  นันทะวงษ์

นางสาวมยุรา  เนินหาด


นางเนตรนภิส  พัฒนาไพบูลย์กุล


นางอมรรัตน์  กองสุทธิ์ใจ

330

327


422

529 - 531

 

ส่วนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย (สทอ.)

นายธนพัชร์  ขุนเทพ

419

 

ส่วนบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ (สบท.)

น.ส.นิชานันท์  รชตาภิรดี

414

                    ฝ่ายจัดรายการ

นายไตรภัทร  ยิ้มแก้ว

414

     

                    ฝ่ายพัฒนาการออกอากาศ

นางวราทิพย์   ไตรรัตนวนิช

415

                    ฝ่ายตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์

น.ส.สุจารี  โพธิ์ศรีทัต

413

 

ส่วนข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (สขท.)

นายวิศิษฐ์  เจียรณัย

438

 

                                    ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ (สสพ.)

นายวรชาติ  วัฒนอมร

525 , 526

                              
                                         ส่วนศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทป (รังสิต) (ศทศ.)

                                               10/2 ม. 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 

                                             เบอร์กลาง 0-2577-7111-5 แฟกซ์ 0-2547-8189

  หัวหน้าศูนย์ผลิตฯ

นายกิตติพงษ์ เปี่ยมปฏิภาณ 

0 2577 7117

      ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์

นายกิตติพงษ์ เปี่ยมปฏิภาณ

2060

      ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรม

นายกฤษฎางค์  แสนโสม

2050

      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายประคัญ วรรณโมลี

1020

 

 


 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 (ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.ในปัจจุบัน) และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 หน่วยงานที่ได้ดำเนินการผลิตพัฒนาและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คือ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้จัดผลิตรายการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม อาชีพ ฯลฯ สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

พ.ศ.2527  
กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาจัดตั้งศูนย์ผลิตรายการวิดีโอเทปขึ้น เพื่อให้ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งให้บริการด้านการผลิตรายการ แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงศึกษาธิการด้วย

พ.ศ. 2529  
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้ประสานงานจัดทำร่างแผนแม่บท โครงการพัฒนาโทรทัศน์ และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา (ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ และวิดีโอเทปที่รังสิต)

พ.ศ.2530  
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงศึกษาธิการ จัดและผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยช่อง 11

พ.ศ.2537  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทดลองจัดการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อเป็นการขยายโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับมาตรฐานการศึกษา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 โดยให้เป็นโครงการทดลองในระยะ 5 ปี (8 มิถุนายน พ.ศ. 2537 - 7 มิถุนายน 2542) และเริ่มทดลองออกอากาศตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2537 โดยใช้ ชื่อสถานีว่า "สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV)" แพร่ภาพด้วยสัญญาณ ในระบบดิจิตอลในย่านความถี่ Ku-Band และได้มอบหมายให้ สำนักงาน กศน. รับผิดชอบสถานีนี้ และดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา-การเผยแพร่รายการ

 การเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

 รายการที่จัดผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานกศน. 

 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ดังนี้ 

1.1 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โดยจัดออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ตามอัธยาศัย กลุ่มเป้าหมายสามารถรับชมได้ทุกจังหวัด
1.2 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ออกอากาศด้วยระบบ DTH รับชมโดยใช้ชุดรับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ "Ku-Band" (ระหว่างเวลา 06.00- 24.00 น.)
1.3 ทาง Internet ที่ เว็บไซด์ www. etvthai.tv
1.4 ทาง True Vision ช่อง 180 (ระบบจานรับสัญญานดาวเทียม)
1.5 ทางเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ
1.6 การเผยแพร่ด้วยระบบการกระจายสื่อการศึกษา โดยประสานร่วมมือกับหน่วยงาน เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จัดสำเนารายการเพื่อการศึกษา ในรูปแบบวีดิทัศน์ จัดส่งตรง ไปสู่สถานีปลายทาง คือ ศูนย์การเรียนชุมชน ซึ่งกระจายอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้เป็นสื่อประกอบการศึกษาด้วยตนเอง
- รายการที่จัดผลิตโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน แพร่ภาพออกอากาศทาง DLTV โดยการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ย่านความถี่ Ku-Band มีรายการทางการศึกษา  จำนวน 12 ช่อง คือ ช่อง 81-92 (UBC) ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการออกอากาศรายการภาคภาษาอังกฤษทางช่อง 94 (UBC) สำหรับบุคคลที่สนใจ ประเทศเพื่อนบ้าน และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
- รายการที่จัดผลิตโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ แพร่ภาพออกอากาศโดยการเช่า ช่องสัญญาณเทียม ย่านความถี่ 
C-Band จำนวน 1 ช่องสัญญาณ
- รายการที่จัดผลิตโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แพร่ภาพออกอากาศโดยการเช่าเวลาออกอากาศของ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ และ มูลนิธิการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล ห้วหิน
- รายการที่จัดผลิตโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง แพร่ภาพออกอากาศโดยการเช่าเวลาออกอากาศของ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

Hot Link

 • qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

   

   

ETV Clip Video

 1. Popular
 2. Trending
 3. Comments