Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
November 19, 2017

Social Media

Apps

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีอาคารสำนักงาน และอาคารเครื่องส่งรวม 3 แห่ง ดังนี้ แห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน…
ปัจจุบันมีหน่วยงานทางด้านการศึกษาที่ดำเนินการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา บริการให้แก่กลุ่มเป้าหมายในโรงเรียน และกลุ่มเป้าหมายนอกโรงเรียน ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับประชาชนทั่วไป โดยมีลักษณะรายการโทรทัศน์ที่ผลิตแยกตามลักษณะการจัดการศึกษา ดังนี้ 1.1 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร ดำเนินการตั้งแต่วางแผนการจัด ผลิต สรรหา ศึกษา…
 หัวหน้าศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา นายกิตติพงษ์ เปี่ยมปฎิภาณ ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา (รังสิต) มีชื่อย่อว่า ศทศ. ตั้งอยู่บนเลขที่ 10/2 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 เป็นหน่วยงานหนึ่งของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments