Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
April 18, 2019

Social Media

รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "รถเข็นปรับยืนศิริราช" พบกับ รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก นพ.ชลเวช ชวศิริ หัวหน้าศูนย์ผู้บาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิดส์ และกายภาพบำบัด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ รายการโทรทัศน์ชุดนี้ เคยได้รับการพิจารณาจากทางสถานีทีวีไทย…
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและส่งเสริมอาชีพสำหรับบุคคลที่มีความพร้อมทางการได้ยิน คุณวสันต์ บุญหนุน พิธีกร อาจารย์สิงห์ชัย อ่อนพิทักษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ภาพประกอบวีดิทัศน์ รายการคลินิกโฟน ตอนที่ 9 การตรวจวัดอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 2 ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง…
ดินแดนแห่งแสงตะวัน : ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กรมศิลปากร หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประวัติศาสตร์/สารคดี ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม ความยาวรวม: …
ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ชมัยภร แสงกระจ่าง/ ไพลิน รุ้งรัตน์ หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ส่งเสริมการอ่าน รายการชิงสุขดับโศก ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม ความยาวรายการรวม : …
ตอน "ผู้นำชุมชน" พบกับ อ.จตุพล พรหมอาภรณ์ ผู้ได้รับรางวัลดาวแห่งศรัทธา เพื่อแห่งคนพิการไทย ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ รายการโทรทัศน์ชุดนี้ เคยได้รับการพิจารณาจากทางสถานีทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (Thai PBS) นำรายการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อนำเสนอเรื่องราวของคนพิการ รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข…
พบกับคุณปาริชาต สุวรรณผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รายการโทรทัศน์ชุดนี้ เคยได้รับการพิจารณาจากทางสถานีทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (TPBS) นำรายการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อนำเสนอเรื่องราวของคนพิการ รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยฟื้นฟูหรือพัฒนาสมรรถภาพคนพิการให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ รายการยังสอดแทรกเนื้อหาที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนพิการและบุคคลทั่วไป…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments