Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
November 19, 2017

Social Media

‘บุญรักษ์’ มอบนโยบาย ตั้งเป้าเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Written by  Sep 29, 2017

‘บุญรักษ์’ มอบนโยบาย ตั้งเป้าเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ให้นโยบายไปว่า ต่อไปบทบาทของ สพฐ.ในปีงบประมาณ 2561 จะต้องชี้เป้าไปที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อย่างชัดเจน โดยสพฐ.จะเป็นเพียงผู้กำกับนโยบายและเป้าหมายในบางเรื่องที่โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการเองได้ ส่วนการบริหารจัดการจะเปิดกว้างให้เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนจัดทัพบริหารจัดการกันเอง สพฐ.จะไม่ไปกำหนดว่าเขตพื้นที่ฯและโรงเรียนจะต้องทำอะไรบ้าง “การพัฒนาประเทศตอนนี้รัฐบาลได้แบ่งออกเป็น 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ชายแดน ซึ่งก็หมายความว่ารัฐบาลได้ดูบริบทในพื้นที่ บริการที่คล้ายกันแล้ว ดังนั้นวิธีการดำเนินชีวิตของคนที่จะทำงานสู่เป้าหมายย่อมแตกต่าง ความต้องการในทรัพยากรก็ต่างกัน วิธีคิดก็ย่อมแตกต่างกันด้วย เช่นเดียวกันกับโรงเรียน 30,000 กว่าโรงเรียนทั่วประเทศของสพฐ. ก็ย่อมมีวิธีคิดและการบริหารที่ต่างกัน พื้นที่ก็ต้องการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ดังนั้นวิธีคิดที่จะให้ สพฐ.สนับสนุนก็ไม่เหมือนกันด้วย”นายบุญรักษ์ กล่าวและว่า นโยบายในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ โดยเฉพาะในเรื่องภาษาไทย เราจะกำหนดเป้าหมายวิธีการไม่เหมือนกัน เด็กที่อยู่ภาคกลางก็อาจจะมองข้ามช็อตของการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทย ขณะที่นักเรียนในพื้นที่สูงที่อยู่ตามชายแดนโรงเรียนชาติพันธ์ใช้ภาษาท้องถิ่น เขาก็ต้องการเรียนรู้ภาษาไทย เช่นเดียวกันกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ไม่ได้กำหนดว่าเด็กทุกคนต้องเรียนเนื้อหาตายตัว แต่เราจะกำหนดว่าเด็กต้องทำอะไร ให้มีความรู้ มีทักษะ และมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง ดังนั้นไม่ว่าใครจะดำเนินการโดยวิธีไหน เป้าหมายก็คือเด็กรู้จักที่จะเลือกใช้มัน เลือกที่จะปลูกฝังจิตสำนึก ความมีวินัย แต่วิธีการไม่เหมือนกันซึ่งก็เหมือนหลักสูตรเดียวกันแต่วิธีการต่างกัน มีความหลากหลายในการปฏิบัติของโรงเรียน ซึ่งก็แล้วแต่บริบทของแต่ละพื้นที่ว่าจะต้องไปปรับหลักสูตร หรือจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนในพื้นที่ของตัวเองอย่างไร นายบุญรักษ์ กล่าวต่ออีก ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณต่อไป ก็ต้องคิดจากโจทย์ของโรงเรียน สพฐ.จะไม่ออกแบบให้กับโรงเรียน ให้โรงเรียนออกแบบเอง สพฐ.จะดูเพียงนโยบายที่สำคัญที่โรงเรียนไม่สามารถทำได้เท่านั้น เช่น เรื่องของบูธแคม จะให้โรงเรียนหาครูฝรั่งเองก็คงไม่ได้ เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้ได้คุยกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯรุ่นใหม่แล้วว่า เขตพื้นที่ฯอย่าเป็นกับดักทางความคิดของครู และนักเรียนเขตพื้นที่ฯ จะต้องเปิดกว้างให้โรงเรียนบริหารจัดการเอง สพฐ.มีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นำเป้าหมาย แนวทาง ไปบอกโรงเรียนแล้วและโรงเรียนก็ช่วยกันคิดออกแบบตามบริบทของตัวเอง 

Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments