Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
August 18, 2019

Social Media

บริการสื่อ

Written by 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้บริการสำเนาสื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและรายการวิทยุ เพื่อการศึกษา ที่ศูนย์ฯผลิต เป็น วีซีดี ออดิโอซีดี และ MP3 พร้อมคู่มือประกอบการรับชมและฟัง สำหรับนักเรียน นัก ศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน และศึกษาด้วยตนเอง

สื่อที่ให้บริการมีทั้งสื่อเสริมการเรียนตามหลักสูตรในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน แต่ละหมวดวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย สังคมศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาพลศึกษา และภาษาต่าง ประเทศ รวมทั้งสื่อทบทวนความรู้ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมสอบ ONET และANET นอกจากนี้ยังมีสื่อการ ศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านต่างๆ เช่น เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส เกาหลี สุขภาพ ดนตรี ร้องเพลง เกษตรปลอดสารพิษ และ อื่นๆ    

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละหมวด และ เลือกรับชมและรับฟังตัวอย่างรายการได้ โดยคลิกที่ ไฟล์ Streaming video/audio ที่เปิดจากโปรแกรม Window Media Player สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งจองสื่อได้ที่  ส่วนจัดการ ทรัพยากร โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,117   เบอร์ตรง 02 3545719  

สื่อการศึกษา Online

ผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในรูปแบบของ e – Learning   ให้บริการกลุ่มเป้าหมายผ่านทางเครือข่ายสากล (Internet) ที่ www.ceted.org โดยมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและจัดการทรัพยากร

ดำเนินการผลิต พัฒนา สื่อการศึกษา offline ในรูปแบบ VCD DVD CD MP3 เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่และบริการสื่อการศึกษาทาง Internet  พัฒนาสื่อการศึกษาให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้สื่อการศึกษาในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณภาพชีวิตอย่างกว้างขวาง จัดการด้านสิทธิประโยชน์ในสื่อการศึกษาที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร พัฒนาระบบห้องสมุดสื่อการศึกษา (Media  Archives) มีระบบจัดเก็บสื่อต้นฉบับ และ Stock shot ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้บริการ นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และในปัจจุบันได้พัฒนาระบบการให้บริการ โดยผู้สนใจสามารถเลือกดูข้อมูลรายการสื่อการศึกษา พร้อมทั้งสั่งซื้อผ่าน www.cet-media.com ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการวิจัย การสำรวจ ติดตามผลด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ดำเนินการวิจัย สำรวจ ติดตามผลการผลิตและเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน ผลิต พัฒนา และเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สื่อการศึกษา Online สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการและสื่ออื่นๆ ให้มีคุณภาพตอบสนองกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ดำเนินการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรและหน่วยงานเครือข่ายให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีสมรรถนะ ที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร สื่อประกอบการฝึกอบรม และพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากรให้ทันสมัย

 

Last modified on Thursday, 11 January 2018 10:47
Super User

Heirloom consequat, irure reprehenderit duis Shoreditch. Art party wayfarers nihil pour-over cupidatat id. Brunch incididunt minim, in bitters adipisicing.

Website: www.themewinter.com

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments