Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
December 18, 2017

Social Media

ต้องมีคุณสมบัติเข้มข้นแตกต่าง/ปรับตัวสู่การทำงานอาชีพใหม่-อยู่รอดพึ่งตัวเองได้ คลอด 8 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปอุดมศึกษา “หมอจรัส” เน้นการผลิตบัณฑิต 4.0 ที่มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากปัจจุบัน สามารถปรับตัวไปสู่การทำงานอาชีพใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ พร้อมกับมีทักษะในการดำรงชีวิตยุคสมัยปัจจุบัน จึงต้องมีการบริหารจัดการพิเศษแตกต่างจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจำเป็นต้องมีกระทรวงการอุดมฯ ตั้งเป้า 2 สัปดาห์แก้ไขปรับร่าง พ.ร.บ.ต่างๆ เสร็จ นพ.จรัส สุวรรณเวลา…
พว.วิเคราะห์เรียนสอบมากกว่าเรียนรู้ - ชู Active Learning เต็มรูปแบบ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) กล่าวว่า การศึกษาเป็นรากฐานและเครื่องมือที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาประเทศทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะเห็นได้จากการกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศให้ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยเป็นยุคที่ต้องขับเคลื่อนด้วยศักยภาพของคนที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศและการแข่งขันในเวทีโลก…
หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันแบ่งเป็น 13 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 202 หน้า พร้อมปกหน้าหลังดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17910 หนังสือ…

eLearning

Nov 07, 2017
285
learning Object วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น บทเรียนบนเว็บสาระชีววิทยา ม.ปลาย สนุกกับฟิสิกส์ ม.ปลาย โลกและดาราศาสตร์ บทเรียนสาระเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์น่ารู้ มัธยมศึกษาตอนต้นเศรษฐศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น 7 เรื่อง มัธยมศึกษาตอนต้น 5…

eLearning

Nov 07, 2017
267
learning Object วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น บทเรียนบนเว็บสาระชีววิทยา ม.ปลาย สนุกกับฟิสิกส์ ม.ปลาย โลกและดาราศาสตร์ บทเรียนสาระเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์น่ารู้ มัธยมศึกษาตอนต้นเศรษฐศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2
นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.จะดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 สอบวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561…

ETV Clip Video

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments